Kas tiek izplatīts tirdzniecībā. Preču starptautiskā tirdzniecība


Apstiprināti Rīgas Fondu biržas padomes sēdē Noteikumu mērķis Rīgas Fondu biržas Biedru un tirdzniecības noteikumu turpmāk - Noteikumi mērķis ir noteikt finanšu instrumentu tirdzniecības kārtību AS "Rīgas Fondu birža" turpmāk - Birža regulētajos tirgos, Biržas biedra statusa iegūšanas, pārtraukšanas un anulēšanas kārtību un citus ar Biržas darbību saistītos jautājumus tādējādi, lai tiktu veicināta Biržas, tās regulēto tirgu un Biedru darbības atbilstība NOREX biržu aliansē noteiktajiem standartiem un darbības principiem.

Noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma Terminu skaidrojumi definīcijas un saīsinājumi Automātiski savietots darījums Automatically Matched Trade - darījums, kas tiek izpildīts Uzdevumu grāmatā, veicot automātisku uzdevumu savietošanu.

Automātiska uzdevumu savietošana Automatic Order Matching - pirkšanas un pārdošanas uzdevumu automātiska savietošana, kad Uzdevumu grāmatā ievadītajā uzdevumā finanšu instrumentu cena, apjoms un citi darījuma nosacījumi atbilst iepriekš Uzdevumu grāmatā ievadītā uzdevumā norādītajiem darījuma nosacījumiem.

Automatizētā tirdzniecība Automated Trading - uzdevumu ievadīšana, tajā izdarīto izmaiņu un uzdevumu atcelšanas reģistrācija Tirdzniecības sistēmā, izmantojot programmnodrošinājumu, kas automātiski apvieno lielu skaitu uzdevumu, kuri atbilst ieprogrammētām īpašām specifiskām pazīmēm.

Automātiska uzdevumu maršrutēšana Automatic Order Routing - Biedra klienta izveidoto uzdevumu elektroniska un kas tiek izplatīts tirdzniecībā reģistrēšana Tirdzniecības sistēmā, izmantojot interneta vai citus tīkla savienojumus, kas ir izveidoti starp Biedru un tā klientu.

laba pele tirdzniecībai izmantojot bināros opcijās rs

Biedrs Member - juridiska persona, kam ir piešķirts Biržas biedra statuss un kura ar Biržu ir noslēgusi Dalības līgumu. Biržas brokeris Exchange trader - Biedra darbinieks, kas ir pilnvarots piedalīties Biržas organizētajā tirdzniecības sistēmā Biedra vārdā. Biržas diena  Exchange day - diena, kurā var veikt darījumus kurā Biržā notiek tirdzniecība Biržas regulētajos tirgos.

Biržas paziņojums Exchange notice - Tirdzniecības sistēmā ievadīts paziņojums, ar kuru tiek nodota informācija Biedriem vai Tirgum kopumā. Biržas noteikumi - Rīgas fondu biržas izstrādāti un apstiprināti noteikumi, kas regulē Biržas biedru uzņemšanu, Biedru darbību Biržā, darījumu slēgšanu Biržas regulētajos tirgos un norēķinu veikšanu par Biržā noslēgtajiem vai reģistrētajiem darījumiem, kā arī citus jautājumus, kurus saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu Biržai ir jāregulē, lai nodrošinātu atklātu un regulāru finanšu instrumentu darījumu slēgšanu.

Bloka darījums - Tiešais darījums, kas tiek slēgts par finanšu instrumentu skaitu, kas ir vienāds vai lielāks kā Biržas kas tiek izplatīts tirdzniecībā Standarta Lotu skaits.

pelnīt naudu, lasot ziņas bināro iespēju tirdzniecības stratēģijas 30 minūtes

Cenas intervāls Spread - intervāls starp augstāko pirkšanas un zemāko pārdošanas cenu, kas attiecīgajam instrumentam ir norādīta uzdevumā. Dalībvalsts - Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts.

Darījums Trade - vienošanās par finanšu instrumentu pirkšanu vai pārdošanu, kas ir izpildīta kā automātiski savietots darījums vai reģistrēta kas tiek izplatīts tirdzniecībā tiešais darījums. Darījuma laiks Time of the Trade - laiks, kurā automātiski savietojams darījums ir savietots matched vai Tiešais darījums ir reģistrēts noslēgts. Fiksētā ienākuma instrumentu tirgus Fixed-income market - tirgus segmenti, kuros notiek tirdzniecība ar fiksētā ienākuma instrumentiem. Iekšējais darījums Internal trade - tiešais darījums, kas tiek noslēgts starp Biedru un tā klientu vai starp diviem Biedra klientiem.

Finanšu instrumenti turpmāk arī - Instrumenti Instrument - pārvedami vērtspapīri un citi finanšu instrumenti, kas ir iekļauti un tiek tirgoti Biržas regulētajos kas tiek izplatīts tirdzniecībā. Kapitāla vērtspapīru tirgus Equity market - tirgus segmenti, kuros notiek tirdzniecība ar akcijām, emisijas instrumentiem, varantiem, ieguldījumu fondu apliecībām daļām un citiem tiem pielīdzināmiem finanšu instrumentiem. Kotēšanas solis Tick Size - mazākās iespējamās cenas izmaiņas diviem atsevišķiem Uzdevumu grāmatā ievadītiem uzdevumiem.

Komisija - Finanšu un kapitāla tirgus komisija. Likums - Finanšu instrumentu tirgus likums un citi tiesību akti, kuri regulē finanšu instrumentu publisko apgrozību, regulētā tirgus organizētāja un to izveidoto tirgu darbību un citus ar to saistītus kas tiek izplatīts tirdzniecībā.

Pārtikas izplatīšanas uzraudzība

Labākā cena - zemākā cena, kas ir norādīta finanšu instrumentu pārdošanas uzdevumā vai augstākā cena, kas ir norādīta finanšu instrumentu pirkšanas uzdevumā. Labākais pieprasījums Best Bid - labāko pieprasījumu konkrētajam finanšu instrumentam nosaka, ņemot vērā attiecīgajā Uzdevumu grāmatā reģistrētos pirkšanas uzdevumus, kuros norādītais finanšu instrumentu apjoms ir viena Lote vai lielāks.

Labākais piedāvājums Best Ask - labāko piedāvājumu konkrētajam finanšu instrumentam nosaka, ņemot vērā attiecīgajā Uzdevumu grāmatā reģistrētos pārdošanas uzdevumus, kuros norādītais finanšu instrumentu apjoms ir viena Lote vai lielāks. Lote Round Lot - instrumentu minimālais skaits, par kādu noslēgtajos darījumos Automātiski savietotajos uzdevumos vai Tiešajos darījumos norādīto cenu ņem vērā, nosakot Pēdējo fiksēto cenu.

Nepilna Lote  Odd Lot - instrumentu skaits, kas ir mazāks kā Lote. Pirmstirdzniecības sesija Pre-trading session - laika periods Tirdzniecības dienā pirms Tirdzniecības sesijas, kurā Uzdevumu grāmatā drīkst ievadīt uzdevumus un drīkst reģistrēt tiešos darījumus, kā kas tiek izplatīts tirdzniecībā veikt citas Pirmstirdzniecības sesijas laikā atļautās darbības.

Ir iespējams slēgt tiešos darījumus. Šajā tirdzniecības periodā Uzdevumu grāmatās nav redzami uzdevumi. No — tiek izplatīta izsoles līdzsvara informācija, tajā skaitā līdzsvara cena, ja tāda ir noteikta. Šī informācija, ja tā ir mainījusies, tiek atjaunota nepārtraukti.

Pēctirdzniecības sesija Post-trading session - laika periods Tirdzniecības dienā pēc Tirdzniecības sesijas, kurā drīkst izdarīt izmaiņas uzdevumos vai darījumos vai atcelt tos un kurā drīkst reģistrēt tiešos darījumus, kā arī veikt citas Pēctirdzniecības sesijā atļautās darbības.

Pēdējā fiksētā cena Latest Paid Kas tiek izplatīts tirdzniecībā - pēdējā tirdzniecības sistēmā noslēgtā darījuma cena par vienu Loti vai reģistrētā reported Tiešā darījuma cena, ja darījuma veids ir standarta. Publiska tirgus informācija - tā informācija par Tirgu, ko iegūst un apkopo, ņemot vērā Tirdzniecības sistēmā esošos datus Biržas publicētā informācija par tirdzniecību un citiem ar Tirgus darbību saistītiem apstākļiemkura tiek izplatīta un ir pieejama par brīvu visiem interesentiem.

Standarta Lote - minimālais Lotu skaits, ko nosaka tiem pirkšanas un pārdošanas uzdevumiem, kurus Tirgus uzturētājam ir jāievada uzdevumu grāmatā. SAXESS - elektroniska tirdzniecības sistēma, kura nodrošina darījumu slēgšanu ar finanšu instrumentiem Kapitāla vērtspapīru un Fiksētā ienākuma instrumentu tirgū. Tehnoloģiskais aprīkojums Technology equipment - Biedra informācijas sistēmas sastāvdaļa, kurā ietilpst sistēmprogrammas, lietojumprogrammas, palīgprogrammas, sistēmfaili, datori, datortīkli, aparatūra un citas iekārtas, kas tiek izmantotas, lai Biedrs varētu piekļūt tirdzniecības sistēmai un kas tiek izplatīts tirdzniecībā tajā darījumus un kas tiek izplatīts tirdzniecībā.

  1. Tirdzniecības vienība ir jebkura vienība - produkts vai pakalpojums, par kuru nepieciešams saņemt iepriekš noteiktu informāciju un kuru var cenot, pasūtīt vai apmaksāt tirdzniecībā starp darījuma partneriem jebkuras piegādes ķēdes jebkurā punktā.
  2. Mfi indikators binārām opcijām

Tiešais darījums  Manual trade - vienošanās par Biržas regulētā tirgū iekļautu finanšu instrumentu pirkšanu vai pārdošanu, par kuru darījuma puses vienojas ārpus Uzdevumu grāmatas un kas ir jāreģistrē Biržā atbilstoši šo Noteikumu prasībām. Tirgus Market - Biržas regulētais finanšu kas tiek izplatīts tirdzniecībā tirgus, kas darbojas atbilstoši noteiktām finanšu instrumentu iekļaušanas, tirdzniecības, kotēšanas un norēķinu veikšanas prasībām.

Tirgus kas tiek izplatīts tirdzniecībā Market maker - Biedrs, kas, noslēdzot līgumu, ir apņēmies nodrošināt konkrēta finanšu instrumenta aktīvāku tirdzniecību likviditātiTirdzniecības dienas laikā ievadot Uzdevumu grāmatā pirkšanas un pārdošanas uzdevumu vismaz kas tiek izplatīts tirdzniecībā tādu apjomu, kas atbilst attiecīgajam finanšu instrumentam noteiktajai Standarta Lotei. Tirgus segments Sub-Market -Tirgus daļa, kas darbojas atbilstoši vienādiem tirdzniecības noteikumi em.

Tirdzniecības uzsākšanas izsole Opening Call Auction - laika periods Tirdzniecības dienas laikā, kurā Pirmstirdzniecības sesijas laikā ievadītie uzdevumi vai Uzdevumu grāmatā esošie uzdevumi tiek izpildīti matched par aprēķināto līdzsvara cenu, t. Tirdzniecības sesija Trading Session - laika periods Tirdzniecības dienā, kur veic automātisku uzdevumu savietošanu un reģistrē Tiešos darījumus, kā arī veic citas Tirdzniecības sesijā atļautās darbības.

Tirdzniecības diena Trading Hours - laika periods Biržas dienā, kurā notiek Pirmstirdzniecības sesija, Tirdzniecības sesija un Pēctirdzniecības sesija. Tirdzniecības sistēma Trading System - elektroniska sistēma tehniskais nodrošinājums, programmnodrošinājums un ar to saistītās komunikāciju sistēmasko administrē Birža un kas nodrošina tirdzniecību ar instrumentiem Biržas regulētajos tirgos.

Vidējā darījumu cena Average Traded Price - vidējā svērtā cena visiem vienā Uzdevumu grāmatā reģistrētajiem darījumiem. Uzdevums  Order - saistošs piedāvājums pirkt Pirkšanas uzdevumus vai pārdot Pārdošanas uzdevums finanšu instrumentus atbilstoši nosacījumiem, kurus Biedrs ir norādījis Uzdevumu grāmatā ievadītajā uzdevumā.

Kas ir izplatīts Forex tirdzniecībā?

Uzdevumu grāmata Order book - Tirdzniecības sistēmā ievadīto pirkšanas un pārdošanas uzdevumu uzskaites sistēma, kas tiek izveidota konkrētam instrumentam un kurā par attiecīgo instrumentu tiek iekļauta ja tas ir nepieciešams un iespējams informācija par norēķinu veikšanu, cenas noteikšanu decimāldaļu skaitsLotes apjomu, darījuma minimālo apjomu u.

Vispārīgie jautājumi 3. Noteikumu piemērošana un grozīšanas kārtība 3. Šie Noteikumi regulē Biedru darbību Biržas organizētajos regulētajos tirgos un citus ar to saistītos jautājumus.

Noteikumi un to grozījumi ir pieejami Biržas mājaslapā internetā. Noteikumi ir saistoši Biedram no datuma, kad tam ir piešķirts Biedra statuss un Biedrs ir parakstījis Dalības līgumu. Grozījumi šajos Noteikumos ir saistoši Biržai un Biedriem bez iepriekšēja apstiprinājuma saņemšanas no Biedriem, ja ir ievēroti šo Noteikumu 3. Birža veic grozījumus šajos Noteikumos, ievērojot šādu kārtību: 1 pirms grozījumu veikšanas Noteikumos Birža informē Vērtspapīru tirgus profesionālo dalībnieku asociāciju un Kas tiek izplatīts tirdzniecībā Komercbanku asociāciju, kā arī citas profesionālās asociācijas ja ir nepieciešams par plānotajiem grozījumiem.

Šīs personas ne vēlāk kā 10 Biržas dienas pēc paziņojuma saņemšanas drīkst pieprasīt, lai Birža sniedz konsultācijas paskaidrojumus par plānotajiem grozījumiem; 2 ja profesionālo asociāciju pārstāvji nav pieprasījuši paskaidrojumus konsultācijas par plānotajiem grozījumiem, Birža sagatavo grozījumu projektu un ne vēlāk kā 30 dienas pirms grozījumu apstiprināšanas nosūta to profesionālo asociāciju pārstāvjiem, kā arī Komisijai saskaņošanai; 3 grozījumi Noteikumos stājas spēkā Biržas padomes noteiktajā datumā, taču ne ātrāk kā nākamajā dienā pēc attiecīgo grozījumu publicēšanas Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajā kārtībā.

Ārkārtas situācijās, ja tās ir izraisījušas nozīmīgas izmaiņas tirgū, tiesību aktu izmaiņas, tiesu lēmumi, valsts iestāžu lēmumi vai līdzīgi apstākļi, pēc Komisijas iepriekšēja saskaņojuma saņemšanas Birža drīkst nolemt, ka grozījumi Noteikumos stājas spēkā bez iepriekšējas to saskaņošanas šo Noteikumu 3. Šādā gadījumā Birža nekavējoties pēc attiecīgo Noteikumu grozījumu apstiprināšanas informē par to Vērtspapīru tirgus profesionālo dalībnieku asociāciju un Latvijas Komercbanku asociāciju, kā arī citas profesionālo pārstāvju asociācijas ja tas ir nepieciešams.

Biržai ir tiesības šajos Noteikumos noteiktās Biržas tiesības un pienākumus nodot citai sabiedrībai, kam ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze nodoto pienākumu izpildē un kas apņemas nodrošināt Biržas regulēto tirgu darbību un pārvaldīt Kas tiek izplatīts tirdzniecībā sistēmu, vai uzņēmumu apvienošanās gadījumā - kopuzņēmumam. Šāds piešķīrums stājas spēkā ne ātrāk kā 4 nedēļas pēc datuma, kad Birža ir saņēmusi Komisijas apstiprinājumu un kas tiek izplatīts tirdzniecībā Biedriem paziņojumu kas tiek izplatīts tirdzniecībā šādu piešķīrumu.

Biedram šajos Noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus ir tiesības nodot citai personai, tajā skaitā Biedra reorganizācijas gadījumā, vienīgi ar Biržas iepriekšēju atļauju.

Tehniskie noteikumi Tirdzniecības sistēma 3. Šie Noteikumi piemērojami tikai tirdzniecībai ar Biržas regulētajos tirgos iekļautajiem un kotētajiem finanšu instrumentiem. Birža var izdot atsevišķus dokumentus, kuros ir sniegti SAXESS tehniskie apraksti, elektroniskās tirdzniecības platformas arī sniegta detalizētāka informācija par Tirdzniecības sistēmas lietošanu.

Pieslēgums Tirdzniecības sistēmai 3.

Forex tirdzniecība iesācējiem-vai jūs patiešām varat nopelnīt naudu kā Forex tirgotājs?...

Biedra pieslēgumu Tirdzniecības sistēmai nodrošina ar datu pārraides tīklu starpniecību atbilstoši Biržas noteiktajai kārtībai. Birža drīkst iecelt konkrētus datu pārraides tīkla piegādātājus. Visas izmaiņas attiecībā uz īpaši ieceltiem tīkla piegādātājiem ir jāapspriež ar profesionālajām asociācijām šo Noteikumu 3. Biedrs sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Biedra datu pārraides tīkla ierīkošanu un ekspluatāciju.

Preču starptautiskā tirdzniecība - Statistics Explained

Biedra Tehnoloģiskais aprīkojums 3. Pieslēgumu Tirdzniecības sistēmai var arī veikt, izmantojot Biržas sertificētu -as datoru lietojumprogrammu -as. Birža nodrošina, ka Biedriem ir pieejams sertificēto datoru lietojumprogrammu saraksts. Biedrs ir atbildīgs par piemērota Tehnoloģiskā aprīkojuma ierīkošanu tā kas tiek izplatīts tirdzniecībā Tirdzniecības sistēmai un komunikācijai ar to.

Tehniskajam aprīkojumam ir jāatbilst prasībām, kuras nosaka Birža. Biedra pienākums ir izstrādāt lietojumprogrammu un režīmus saskaņā ar Biržas protokoliem datoru pieslēgumam Tirdzniecības sistēmai darījuma, sesijas un piekļuves protokols un nepārtraukti pielāgot lietojumprogrammas un režīmus, lai nodrošinātu, ka Tehnoloģiskais aprīkojums, kas pieslēgts Tirdzniecības sistēmai, ir projektēts tā, lai vienmēr tiktu ievēroti šie Noteikumi.

Biedru Tehnoloģiskajam aprīkojumam ir jādarbojas atbilstoši noteiktajām kas tiek izplatīts tirdzniecībā un tā, lai tas būtu pieslēgts un uzturētu pieslēgumu Tirdzniecības sistēmai.

Biedrs sedz visas izmaksas par Tehnoloģisko aprīkojumu un tā ierīkošanu Biedra telpās, tai skaitā izmaksas, kas ir saistītas ar komunikāciju ar Tirdzniecības sistēmu. Sistēmas pārbaudes 3. Biedra Tehnoloģisko aprīkojumu elektronisko pieslēgumukuru izmantojot ir paredzēts pieslēgties Tirdzniecības sistēmai, pirms pieslēguma veikšanas pārbauda Tirdzniecības sistēmas testa vidē.

Testēšanu veic Biržas noteiktā kārtībā un saskaņā ar Biržas izdotiem norādījumiem. Biržai pirms pieslēguma veikšanas ir tiesības pārbaudīt Tehnoloģiskā aprīkojuma funkcionalitāti un Biedra elektronisko pieslēgumu Tirdzniecības sistēmai. Birža drīkst pieprasīt, lai Biedrs piedalītos šādās pārbaudēs.

Attēls:Tirdzniecības centrs Alfa.JPG

Biržai, pamatojot pārbaudes nepieciešamību, ir tiesības pārbaudīt Biedra Tehnoloģiskā aprīkojuma funkcionalitāti un Biedra elektronisko pieslēgumu Tirdzniecības sistēmai arī tad, kad Biedrs ir uzsācis tirdzniecību Tirdzniecības sistēmā. Birža drīkst pieprasīt Biedra klātbūtni šādās pārbaudēs. Turklāt Birža drīkst pieprasīt Biedram pašam veikt šādas pārbaudes. Testēšanu veic atbilstoši Biržas izdotiem norādījumiem. Biedrs drīkst pieprasīt Biržai veikt Biedra Tehnoloģiskā aprīkojuma pārbaudi Tirdzniecības sistēmas testa vidē.

Birža drīkst iekasēt maksu par šādu testēšanu. Birža sniedz saprātīgu palīdzību Biedram saistībā ar Biedra testiem. Biržai ir tiesības Tirdzniecības dienas laikā un ārpus šāda laika pārbaudīt Tirdzniecības sistēmas funkcionalitāti. Biedrs kas tiek izplatīts tirdzniecībā pirms šādām pārbaudēm saņem paziņojumu par Tirdzniecības sistēmas pārbaudi, kas varētu ietekmēt Biedra ikdienas darbību. Katras puses pienākums ir saglabāt ierakstus par testiem, ko veikusi attiecīgā puse vismaz 3 mēnešus pēc testa veikšanas.

Tirgus informācija

Izņemot saskaņā ar šo Noteikumu 3. Biedrs drīkst uzsākt tirdzniecību tikai pēc tam, kad Birža ir rakstiski apliecinājusi, ka Biedra Tehnoloģiskais aprīkojums atbilst šo Noteikumu prasībām. Biedra Tehnoloģiskā aprīkojuma defekti vai trūkumi tajā 3. Ja, pamatojoties uz veiktajiem testiem vai citādi, Birža secina, ka Biedra Tehnoloģiskais aprīkojums vai tā elektroniskais pieslēgums Tirdzniecības sistēmai nedarbojas apmierinoši vai Biedra Tehnoloģiskais aprīkojums projektēts nopelnīt naudu negodīgi, kas liecina, ka nav ievēroti vai nav iespējams ievērot Noteikumus, Birža par to rakstiski informē Biedru, norādot konstatētos defektus vai trūkumus.

Biedrs novērš konstatētos defektus vai trūkumus Biržas norādītajā termiņā, ko nosaka, ievērojot defekta vai trūkuma novēršanai objektīvi nepieciešamo laiku. Biržai ir tiesības noteikt, ka Tehnisko aprīkojumu vai tā daļu nedrīkst lietot, līdz nav novērsts defekts vai trūkums.

Apsardze 3. Biedrs kas tiek izplatīts tirdzniecībā, ka tā Tehnoloģiskais aprīkojums ir izstrādāts un izvietots tā, lai būtu ievēroti autorizācijas kontroles, izsekojamības un fiziskās apsardzes standarti. Tehnoloģiskajam aprīkojumam jābūt izstrādātam tā, lai būtu novērsta neatļauta piekļūšana Tirdzniecības sistēmai, un jābūt iespējai retrospektīvi izsekot atsevišķu reģistrāciju izcelsmi Tirdzniecības sistēmā.

Tehnoloģiskais aprīkojums jāizvieto telpās, kas nav pieejamas nepilnvarotām personām. Birža drīkst noteikt papildu apsardzes režīmus. Biedram nekavējoties jāinformē Birža gadījumā, ja būtiski pārkāpti apsardzes pasākumi vai pastāv drošības pasākumu būtiska pārkāpuma risks, kas varētu ietekmēt Biedra pieslēgumu Tirdzniecības sistēmai, jebkura cita Kas tiek izplatīts tirdzniecībā pieslēgumu Tirdzniecības sistēmai vai pašu Tirdzniecības sistēmu.

Tirdzniecības sistēmas un Biedra Tehnoloģiskā aprīkojuma izmaiņas 3. Biržai ir tiesības veikt izmaiņas Tirdzniecības sistēmā, piemēram, mainīt Biržas rīcībā esošo datoraprīkojumu aparatūru un tā izvietojumu, kas tiek izplatīts tirdzniecībā datorprogrammas programmnodrošinājumu un mainīt protokolu datu pārraidei Tirdzniecības sistēmā.

GTVN - Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs

Birža savlaicīgi informē tās Biedrus pirms izmaiņu veikšanas Tirdzniecības sistēmā. Nozīmīgu izmaiņu gadījumā, kad nepieciešams mainīt Biedra Tehnoloģisko aprīkojumu, paziņojumā ietver izmaiņu aprakstu, testēšanai plānoto laiku un datumu, kad stājas spēkā attiecīgās izmaiņas. Birža un Biedri ievieš Tirdzniecības sistēmas izmaiņas, grozījumus un pārveidojumus līdz Biržas noteiktajam termiņam un saskaņā ar Biržas apstiprināto kārtību.

Kas ir izplatīts Forex tirdzniecībā? Izplatīšana ir viens no visbiežāk izmantotajiem terminiem Forex tirdzniecības pasaulē. Jēdziena definīcija ir diezgan vienkārša. Mums ir divas cenas valūtu pārī.

Birža, ja to pieprasa visi tās Biedri, var Tirdzniecības sistēmas izmaiņu ieviešanai izveidot speciālistu grupu, kurā ietilpst pārstāvji no Vērtspapīru tirgus profesionālo dalībnieku asociācijas, Latvijas Komercbanku asociācijas un citām profesionālajām asociācijām ja tas nepieciešams. Speciālistu grupa izvērtē un sniedz priekšlikumus plānoto izmaiņu ieviešanai, kā arī norāda procedūras, termiņus un citus svarīgus nosacījumus, lai tiktu nodrošināts, ka izmaiņu, grozījumu vai pārveidojumu ieviešana notiek atbilstoši Biedru, Biržas un citu tirgus dalībnieku interesēm.

Biedrs apņemas ievērot Biržas savlaicīgi izdotus norādījumus par Tirdzniecības sistēmas izmaiņām, līdz ar to attiecīgi mainīt Biedra Tehnoloģisko aprīkojumu. Pēc Biržas norādījumiem Biedra Tehnoloģiskā aprīkojuma pārveidojumus pakļauj sistēmas testiem saskaņā ar šo Noteikumu 3.

līdzekļi pelnīšanai internetā binārās iespējas sievietēm

Biedrs drīkst pārveidot savu Tehnoloģisko aprīkojumu, kas pieslēgts Tirdzniecības sistēmai. Par izmaiņām, kas ietekmē vai kavē Tirdzniecības sistēmu, ir jāpaziņo Biržai. Birža drīkst pieprasīt izmainītā aprīkojuma testēšanu saskaņā ar šo Noteikumu 3.

Preču starptautiskā tirdzniecība

Biedrs drīkst pieprasīt testēt izmainīto aprīkojumu saskaņā ar šo Noteikumu 3. Birža vai Biedrs katrs pats sedz savas izmaksas, kas radušās saistībā ar izmaiņu veikšanu. Tirdzniecības sistēmas defektu un trūkumu labošana 3. Biržai ir tiesības slēgt Tirdzniecības sistēmu vai ierobežot tirdzniecību tajā, ja tas nepieciešams Tirdzniecības sistēmas defektu vai trūkumu novēršanai.

Šādu darbu vēlams ieplānot ārpus Tirdzniecības dienas. Birža savlaicīgi informē Biedrus par šādu pasākumu veikšanu, ja defektu un trūkumu novēršanu ir nepieciešams veikt Tirdzniecības dienas laikā.

PANTS Attiecībā uz vienu un to pašu ražojumu neviena Puse nedrīkst vienlaikus piemērot šādus pasākumus: a divpusējo aizsargpasākumu atbilstīgi šīs nodaļas 3. Neatkarīgi no 2. Puse var piemērot divpusējos aizsargpasākumus tikai pārejas laikā

Tirdzniecības sistēmas lietošana 3. Biedrs nodrošina, lai nepilnvarotas personas tieši vai netieši nepiekļūst Tirdzniecības sistēmai. Biedrs nodrošina, ka tā darbinieki ievēro piekļuves Tirdzniecības sistēmai procedūru slepenību paroļu veidā un ka šis personāls nekādā gadījumā neizpauž paroles nepilnvarotām personām. Ja Biedram ir kā nopelnīt sēžot mājās, ka piekļuves procedūras Tirdzniecības sistēmai ir kļuvušas zināmas nepilnvarotai personai, par to nekavējoties jāinformē Birža.