Administratīvās iespējas


Kā nosaka administratīvā soda veidu un apmēru LV portāla infografika Par administratīvo pārkāpumu var piemērot brīdinājumu un naudas sodu, kas administratīvā pārkāpuma procesā ir pamatsodi, kā arī tiesību atņemšanu un tiesību izmantošanas aizliegumu, kas ir papildsodi. LV portāls skaidro, kā soda piemērotāji nosaka administratīvā soda veidu un apmēru, tostarp gadījumos, kad sankcijā viens konkrēts naudas soda apmērs vai papildsoda termiņš netiek minēts. Administratīvo sodu raksturo: soda veids — kāds no AAL noteiktajiem pamatsodiem un papildsodiem; soda mērs — naudas soda summārais apmērs un papildsoda ilgums termiņš.

Pie atbildības saucamā persona 1 Pie atbildības saucamā persona ir fiziskā persona vai juridiskā persona, par kuras izdarītu administratīvo pārkāpumu ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process.

Pie atbildības saucamā persona savus pienākumus izpilda personiski tiktāl, ciktāl administratīvā pārkāpuma lietas ietvaros nepieciešama personiska pienākumu izpilde.

nopelnīt labu naudu internetā

Pie atbildības saucamās personas tiesības un pienākumi 1 Pie atbildības saucamajai personai ir šādas tiesības: administratīvās iespējas iepazīties ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, norakstus un izgatavot kopijas; 2 piedalīties administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanā; 3 sniegt paskaidrojumus; 4 lietot valodu, kurā tā spēj sazināties, kā arī izmantot tulka palīdzību, ja šī persona neprot valodu, kurā notiek administratīvā pārkāpuma process; 5 zināt, par kāda pārkāpuma izdarīšanu tā tiek saukta pie atbildības; 6 izteikt lūgumus; 8 pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu.

Sodītā persona Sodītā persona ir persona, par kuru ir pieņemts un stājies spēkā nolēmums par administratīvā administratīvās iespējas piemērošanu.

Plānots, ka jaunais likums nomainīs vēl padomju gados tapušo Administratīvo pārkāpumu kodeksu, kas ar uzlabojumiem, bet lietots arī visu šo laiku pēc neatkarības atjaunošanas.

Cietušais 1 Cietušais administratīvā pārkāpuma lietā ir fiziskā vai juridiskā persona, kurai ar administratīvo pārkāpumu nodarīts zaudējums vai nemantisks kaitējums un attiecībā uz kuru amatpersona vai augstāka amatpersona pieņēmusi attiecīgu lēmumu par cietušā statusa piešķiršanu.

Cietušā tiesības un pienākumi 1 Administratīvās iespējas ir šādas tiesības: 1 iepazīties ar administratīvā pārkāpuma lietas materiāliem, izdarīt no tiem izrakstus, norakstus un izgatavot kopijas; 2 piedalīties administratīvā pārkāpuma administratīvās iespējas izskatīšanā; 3 lietot valodu, kurā viņš spēj sazināties, kā arī bez atlīdzības izmantot administratīvās iespējas palīdzību šajā likumā noteiktajā kārtībā, ja cietušais neprot valodu, kurā notiek administratīvā pārkāpuma process; administratīvās iespējas neliecināt pret sevi administratīvās iespējas savu saderināto, laulāto, vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem, brāļiem un māsām, kā arī pret to personu, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga nedalīta saimniecība; 5 izteikt lūgumus; 6 iesniegt pierādījumus; 7 pārsūdzēt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu.

Tiesību neizmantošana nekavē administratīvā pārkāpuma procesa norisi. Aizskartais mantas īpašnieks 1 Aizskartais mantas īpašnieks ir mantas īpašnieks vai likumīgais valdītājs, kura tiesības rīkoties ar mantu ir ierobežotas vai atņemtas administratīvā pārkāpuma procesa ietvaros un kurš nav pie atbildības saucamā persona.

Amatpersona 1 Amatpersona šā likuma izpratnē ir persona, kura atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei veic administratīvā pārkāpuma procesu: uzsāk administratīvā pārkāpuma procesu, veic izmeklēšanas darbības, piemēro procesuālos piespiedu līdzekļus, pieņem lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā.

  • Tagad ceļvedis publiskots un pieejams visiem interesentiem.
  • Komersantu ceļa karte - prezentācija.
  • Latvijas Republikas Ministru Kabinets: Administratīvā sloga pētījumi
  • Svarīgākais, kas jāzina par jauno Administratīvās atbildības likumu - LV portāls
  • Transportlīdzekļa CSN pārkāpumu apmaksa Soda pārsūdzēšana Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu persona, kurai piemērots administratīvais sods, var pārsūdzēt augstākai amatpersonai.
  • Kontakti Administratīvo pārkāpumu lietas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss nosaka, kāda darbība vai bezdarbība atzīstama par administratīvo pārkāpumu, kādu administratīvo sodu, kāda institūcija amatpersona un kādā kārtībā var uzlikt personai, kas izdarījusi administratīvo pārkāpumu.
  • Ar grozījumiem, kas izdarīti ar

Augstāka amatpersona Augstāka amatpersona šā likuma izpratnē ir persona, kura atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei ir pilnvarota veikt administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma tiesiskuma un pamatotības kontroli. Liecinieks 1 Liecinieks ir persona, kura uzaicināta sniegt ziņas liecināt par faktiem, kas jānoskaidro administratīvā pārkāpuma lietā.

Pirms nopratināšanas liecinieks paraksta apliecinājumu, ka viņš ir brīdināts par kriminālatbildību. Šo apliecinājumu pievieno administratīvā pārkāpuma lietai.

binārā opcija kā izvēlēties

Arī šīs personas var uzdot jautājumus nepilngadīgajam. Pēc nepilngadīgā nopratināšanas viņa liecību nolasa un ļauj ar bērnu tiesību speciālista, psihologa vai pedagoga starpniecību uzdot nepilngadīgajam jautājumus un saņemt atbildes uz tiem.

Liecinieka tiesības un pienākumi 1 Lieciniekam ir šādas tiesības: 1 zināt, kādā procesā viņš uzaicināts liecināt un kādai amatpersonai sniedz ziņas; 2 saņemt informāciju par savām tiesībām, pienākumiem un atbildību, liecību fiksēšanas veidu, kā arī par tiesībām sniegt liecību administratīvās iespējas, kurā viņš spēj sazināties, un, ja nepieciešams, izmantot tulka palīdzību; 3 izdarīt piezīmes un papildinājumus rakstveidā fiksētajās liecībās vai pieprasīt iespēju liecības uzrakstīt pašrocīgi administratīvās iespējas, kurā viņš spēj sazināties; 4 neliecināt pret sevi un savu saderināto, laulāto, vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem, brāļiem un māsām, kā arī pret to personu, ar kuru attiecīgā fiziskā persona dzīvo kopā un ar kuru tai ir kopīga nedalīta saimniecība.

kādas ir iespējas augstākajiem vadītājiem?

Eksperts 1 Amatpersona, augstāka amatpersona vai tiesa, kura izskata administratīvā pārkāpuma lietu, uzaicina ekspertu, ja ir nepieciešamas speciālas zināšanas attiecīgajā nozarē. Tulks 1 Ja administratīvā pārkāpuma procesa nodrošināšanai administratīvās iespējas nepieciešamība pēc tādas valodas zināšanām, kura nav valsts valoda, amatpersona, augstāka amatpersona vai tiesa uzaicina administratīvā pārkāpuma lietā personu, kura prot attiecīgo valodu, — tulku.

Administratīvā pārkāpuma lietā var uzaicināt vairākus tulkus, vai, ja amatpersona vai augstāka amatpersona prot attiecīgu svešvalodu, tā pati var veikt tulkošanu. Par tiesībām un pienākumiem nav jāinformē tulks, kuram tulkošana ir profesionāls amata pienākums un kurš, uzsākot amata pildīšanu, savu atbildību ir apliecinājis ar parakstu. Aizstāvis 1 Aizstāvis sniedz juridisko palīdzību pie atbildības saucamajai personai. Aizstāvis neaizvieto aizstāvamo personu, bet rīkojas tās interesēs.

Oficiālais izdevums

Zvērināta advokāta kā aizstāvja tiesības piedalīties administratīvā pārkāpuma procesā apliecina orderis. Fiziskā persona var pilnvarot savu aizstāvi arī mutvārdos iestādē vai tiesā uz vietas. Iestādē doto mutvārdu pilnvarojumu noformē rakstveidā, un pilnvarotājs to paraksta. Tiesas sēdē dotais mutvārdu pilnvarojums ierakstāms tiesas sēdes protokolā.

Meklē pēc datuma!

Amatpersona vai augstāka amatpersona mutvārdos izteikto paziņojumu noformē rakstveidā, bet tiesa ieraksta tiesas sēdes protokolā. Pārstāvis 1 Pārstāvis ir persona, kas uz likuma vai līguma pamata rīkojas pārstāvamās personas — juridiskās personas, cietušā, aizskartā mantas īpašnieka, nepilngadīgas personas vai pie atbildības saucamās personas — publisko tiesību juridiskās personas amatpersonas vārdā.

bināro opciju robots u bot

Ja fiziskās personas pārstāvis ir zvērināts advokāts, šo pilnvarojumu apliecina ar rakstveida pilnvaru bez notariāla apliecinājuma. Fiziskā persona var pilnvarot savu pārstāvi arī mutvārdos iestādē vai tiesā uz vietas.

kurās saistītajās programmās jūs varat ātri nopelnīt naudu

Amatpersona vai augstāka amatpersona šo pilnvarojumu noformē rakstveidā, un pilnvarotājs to paraksta, bet tiesas sēdē dotais mutvārdu pilnvarojums ierakstāms tiesas sēdes protokolā. Procesuālo darbību apjomu norāda pilnvarā.