Ekspertu variants


Kadastrālās vērtēšanas sistēmas pilnveidošanas un kadastra datu aktualitātes nodrošināšanas koncepcijas kopsavilkums 1.

Jauno sabiedrisko mediju likuma piedāvājumu eksperti vērtē kā kompromisu / Raksts / baitba.com

Risināmā jautājuma būtība Koncepcija izstrādāta, pamatojoties uz Ministru kabineta un Latvijas Pašvaldību savienības Koncepcijas mērķis ir piedāvāt konstatēto kadastrālās vērtēšanas sistēmas problēmu risinājumu, lai, racionāli un sabalansēti ieguldot resursus, iegūtu kvalitatīvus kadastrālās vērtēšanas datus un panāktu nekustamā īpašuma tirgus vērtībām atbilstošas un sabiedrībai izprotamas kadastrālās vērtības.

Kadastrālās vērtēšanas sistēmas izvērtēšanai ar Tieslietu ministrijas Darba grupa risināja jautājumu par kadastrālās vērtēšanas attīstību, vērtēšanas modeļiem, kadastra datu kvalitātes uzlabošanas iespējām un secināja, ka kadastrālā vērtēšana Latvijā jāattīsta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma tirgus informāciju, kā arī: 1  jāuzlabo kadastra datu kvalitāte, aktualitāte un pietiekamība, lai vienādiem objektiem līdzvērtīgā teritorijā nodrošinātu vienādas vērtības un vērtību atbilstību objekta stāvoklim dabā; 2  jāizmanto bāzes vērtību noteikšanā pilnīga nekustamā īpašuma tirgus darījumu informācija t.

Visi vērtību aprēķina modeļi ietver galvenos vērtību ietekmējošos faktorus, nodrošinot kadastrālo vērtību vidējo atbilstību nekustamā īpašuma tirgus cenām. Tomēr modeļi nenodrošina vērtību kvalitāti visos ekspertu variants — galvenais iemesls vērtību neatbilstībai ir neaktualizēti dati piemēram, zemes lietošanas veidu sadalījums, zemes apgrūtinājumi vai ēkas nolietojumsbūtiski ekspertu variants neatbilstību ietekmē arī reģistrētā objekta izmantošana, īpaši nekustamā īpašuma lietošanas mērķis.

Nepieciešami arī modeļu pilnveidojumi, kas nav saistīti ar datu aktualitāti, bet to ekspertu variants pilnveidošana iespējama tikai tad, ja tiks iegūti un uzturēti aktuālā stāvoklī jauni dati, kas nepieciešami nekustamo īpašumu kadastrālai vērtēšanai.

Savukārt pāreja uz vienoto vērtēšanas modeli jārealizē vienlaikus ar nekustamā īpašuma nodokļa politikas maiņu — ieviešot vienotu nodokļa procentu likmi zemei un ekspertu variants kā vienotam īpašumam. Pirms pārejas uz vienotu nekustamā īpašuma vērtēšanu jāizvērtē ekspertu variants nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības zeme un būves piemērošanas iespējas nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam.

Lai nodrošinātu kadastra datu aktualitāti un pilnveidotu kadastrālo vērtēšanu, koncepcijā izvirzītas četras galvenās risināmās problēmas: 1  būvju datu ieguve un aktualizācija, lai uzlabotu vērtību atbilstību situācijai dabā un būtu iespējas turpmāk pilnveidot vērtēšanas modeļus; 2  zemes izmantošanas noteikšana, lai nodrošinātu vienveidīgu datu piemērošanu vērtēšanā un salīdzināmu zemes vērtību noteikšanu; ekspertu variants  nomas maksas uzkrāšanas mehānisma izveidošana, lai vērtību bāzes izstrādē nodrošinātu ieņēmumu kapitalizācijas metodes izmantošanu komerciāla rakstura un ražošanas īpašumu vērtēšanā; 4  vērtēšanas procesa pilnveidošana, lai paplašinātu sabiedrības līdzdalību vērtēšanas procesā un nodrošinātu sabiedrībai pieejamu informāciju par vērtībām, kā arī uzsāktu pāreju uz vienotu īpašuma vērtēšanu, nodrošinot vērtību vieglāku salīdzināšanu ar nekustamā īpašuma tirgus informāciju.

Koncepcijā nav izvērtēti tādi risinājumi, kas būtu iespējami nākotnē, apgūstot jaunākās tehnoloģijas un datu aktualizāciju veicot ne tikai uz dokumentu precīzā uzmērīšana pamata, bet, piemēram, datu iegūšanā kadastrālās vērtēšanas vajadzībām izmantojot attālinātās uzmērīšanas remote sensing tehnoloģijas.

Brikše: Eksperti vadīsies no sabiedrības interesēm / Raksts / baitba.com

Risināmās problēmas Būvju datu ieguve un aktualizācija Būvju datu ieguvē un aktualizācijā galvenā problēma ir novecojuši būvju dati, jo samazinās individuālo būvju kadastrālās uzmērīšanas pasūtījumu skaits un nav būvju datu aktualizācijas valsts pasūtījuma.

Pašlaik aktuāli būves dati Valsts zemes dienesta VZD uzturētajā Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā tiek iegūti tikai pēc īpašnieka individuāla pasūtījuma maksas pakalpojuma veidā. Savukārt masveida ēku apsekošanā iegūtie minimālie dati nav pietiekami ēku vērtēšanas modeļu ekspertu variants, kā arī to aktualitāte ekspertu variants gadus pēc masveida apsekošanas perioda beigām vairs nav pietiekama kvalitatīvu vērtību noteikšanai.

Pašlaik izmantotie būvju datu ieguves un aktualizācijas paņēmieni nenodrošina ekspertu variants variants datu ieguvi būvju kadastrālās vērtēšanas modeļu pilnveidošanai. Problēmas risinājumam piedāvāti trīs varianti: 1. Problēmas risināšanai piedāvāts atbalstīt 2. Zemes izmantošanas noteikšana Zemes izmantošanu nosaka pašvaldība, pieņemot lēmumu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi administratīvs akts.

Lietošanas mērķu piemērošanas prakse dažādās pašvaldībās ir atšķirīga. Ir gadījumi, kad tiek noteikti atšķirīgi lietošanas mērķi pēc lietojuma vienādiem īpašumiem. Nevienveidīgā lietošanas mērķu piemērošanas prakse, smagnējā un neefektīvā aktualizācija rada būtisku kadastrālo vērtību neatbilstību nekustamā īpašuma tirgus situācijai, kā arī zemes kadastrālo vērtību nesalīdzināmību.

Lietošanas mērķu noteikšanas mehānisms tika izveidots laikā, kad visām pašvaldībām nebija izstrādāti teritoriju plānojumi un nebija vienotas teritorijas izmantošanas klasifikācijas.

Brikše: Eksperti vadīsies no sabiedrības interesēm

Lai no atšķirīgajiem plānojumiem ekspertu variants teritorijas izmantošanu, tika apstiprināta vienota klasifikācija Ministru kabineta Pašlaik valstī mainās situācija teritoriju plānošanas jomā, Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz izveidot vienotu teritorijas izmantošanas klasifikāciju un teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu TAPIS.

Savukārt Ministru kabinets ir noteicis, ka kadastrālajā vērtēšanā jāpāriet uz jauno teritorijas izmantošanas klasifikāciju. Problēmas risinājumam teritorijas izmantošanas noteikšanā piedāvāti divi varianti: 1.

ekspertu variants

Problēmas risināšanai piedāvāts atbalstīt 1. Nomas informācijas uzkrāšana Nekustamā īpašuma pirkuma darījumi ar komercijas objektiem un ražošanas objektiem notiek salīdzinoši maz — pamatā tiek veikti nomas darījumi. Minēto objektu vērtēšanā piemērotākā ir ieņēmumu kapitalizācijas metode, bet to pagaidām nevar lietot, jo nav uzkrāta informācija par nekustamā īpašuma nomas tirgu.

Lai izmantotu ienākumu metodi un noteiktu kapitalizācijas likmes, informācijai par nomām ir jābūt apkopotai un strukturētai tā, lai būtu iespējams noteikt ekspertu variants ieņēmumu no nekustamā īpašuma iznomāšanas tīrie ieņēmumi ir visi ieņēmumi no nekustamā īpašuma iznomāšanas, no kuriem atņemti ar īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu saistītie izdevumi.

Problēmas risināšanai piedāvāts atbalstīt 3.

 1. Binārās opcijas ar 1000
 2. Brikše: Eksperti vadīsies no sabiedrības interesēm Brikše: Eksperti vadīsies no sabiedrības interesēm 3.
 3. Ternopole Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"Nr.
 4. Kur tagad var nopelnīt naudu?

Vērtēšanas procesa pilnveidošana VZD gatavo informāciju par situāciju nekustamā īpašuma tirgū un izmaiņām valstī kopumā. Tomēr informācija ir nepietiekama, lai ikviens nodokļa maksātājs izprastu kadastrālās vērtības veidošanos savam īpašumam.

Publiski pieejamās bāzes vērtības dalījumā zeme, ēka, telpu grupa nerada pilnīgu priekšstatu par īpašuma vērtību kopumā un tās atbilstību nekustamā ekspertu variants tirgus situācijai, jo ir grūtības izprast bāzes vērtību ietekmi uz konkrēta īpašuma kadastrālo vērtību, līdz ar to jāmaina vērtību atspoguļošana.

Jauno sabiedrisko mediju likuma piedāvājumu eksperti vērtē kā kompromisu

Turklāt atsevišķos segmentos jāpāriet uz vienoto īpašuma vērtēšanas modeli, mainot vērtējamo objektu un nosakot kadastrālo vērtību visam nekustamajam īpašumam kopumā, nevis atsevišķi zemei, ēkām un inženierbūvēm. Pāreja uz vienotu īpašuma satoshi bitcoin īpaši svarīga, nosakot dzīvokļu īpašuma vērtības — vērtības būs sabiedrībai vienkāršāk uztveramas, kā arī šāda pāreja novērsīs zemes reformas rezultātā radušos nepilnību negatīvo ietekmi uz vērtību.

Pastāvot ikgadējam vērtību aktualizācijas ciklam ieviests Tāpat sabiedrībai nav izprotams atskaites punkts, uz kuru balstoties izstrādāta vērtību bāze apstiprināšanas datums, spēkā stāšanās datums vai izstrādes uzsākšanas datumsattiecīgi radot atšķirīgus viedokļus par kadastrālo vērtību atbilstību nekustamā īpašuma tirgum. Piedāvātie risinājumu varianti Būvju datu ieguve un aktualizācija Būvju kadastrālās uzmērīšanas procesa attīstības koncepcija paredz pēc Sistēma nodrošinās detalizētu būvju datu ieguvi un aktualizāciju pašreizējā apjomā pēc konkrētas būves īpašnieka individuāla ierosinājuma būvniecības procesa ietvaros — individuālā ekspertu variants plūsma.

Papildus individuālajai datu plūsmai tiek piedāvāti šādi varianti. Šāda risinājuma lielākais ieguvums — dati periodiski tiek apsekoti par visām ēkām, trūkums — iegūstamā datu kopa ir ierobežota — tikai ārējās apsekošanas dati būves esība vai neesība, apjoma un fiziskā stāvokļa izmaiņas. Deklarācijā tiek ierakstīti Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie būves dati. Deklarācijas automātiski sagatavo no informācijas sistēmas un nosūta īpašniekam.

ekspertu variants

Copes Garša #6 - Kur ķeras vislabāk?!

Būves īpašnieks, ja reģistrētie dati neatbilst situācijai dabā, deklarē izmaiņas tiešsaistē portālā www. VZD apstrādā saņemtās deklarācijas un, ja norādītās izmaiņas liecina par notikušu būvniecības procesu, informē īpašnieku un vietējo pašvaldību par būvniecības procesa iespējamu neievērošanu.

ekspertu variants

Deklarēto datu pareizību, kā arī datus par nedeklarētajām būvēm izlases veidā pārbauda VZD, veicot būves apsekošanu apvidū. Ja vērtēšanas modeļu pilnveidošanai nepieciešami jauni Kadastra informācijas sistēmā ekspertu variants neuzkrāti rādītāji, deklarāciju papildina ar nepieciešamajiem datiem. Izmantojot šādu risinājumu, iespējams iegūt ziņas par visām būvēm vienādā apjomā, kā arī iegūt vērtēšanai nepieciešamos papilddatus arī par būves iekštelpām. Ekspertu variants īpašnieks regulāri tiek iepazīstināts ar datiem, kas izmantoti būves kadastrālās vērtības aprēķinā.

Atšķirība ir tā, ka deklarācijas saņem un to pārbaudi veic pašvaldības. Pēc veiktajām izlases veida pārbaudēm vietējā pašvaldība iesniedz saņemtās deklarācijas VZD, izņemot tās ekspertu variants deklarācijas, kurās norādītie dati pārbaudes rezultātā izrādījušies nepamatoti.

Papildus iesniedz arī apsekošanā iegūtās datu izmaiņas par būvēm, kurām deklarācijas nav iesniegtas. Šis risinājums nodrošina iespēju ekspertu variants iespējami kvalitatīvākus būvju datus, vienlaikus ekspertu variants būvniecības procesa pārraudzību, jo pašvaldību tiešā kompetence ir būvniecības uzraudzība.

Zemes izmantošanas noteikšana 1.

 • Kalendārvārdu ekspertu komisija
 • Pelnīt naudu internetā super a
 • Reālas bināro opciju diagrammas reāllaikā
 • Akciju opcijas piemērs
 • Jurista Vārds - Žurnāls: Ekspertu viedokļi par Augstākās tiesas nosaukuma maiņu
 • Latviešu valodas ekspertu komisijas lēmumi
 • Opciju tirdzniecības apjoms

Risinājuma variants paredz, šķeļot TAPIS un ĢIS telpiskos datus, katrai zemes vienībai fiksēt teritorijas plānojumā tai skaitā detālplānojumā noteikto atļauto izmantošanu, pieļaujamo apbūves intensitāti un blīvumu.

Apbūvētām zemes vienībām no Kadastra informācijas sistēmas teksta datiem papildus nosaka apbūvē esošo ēku izmantošanu.

ekspertu variants

Savietojot teksta un grafisko informāciju, nosaka atbilstošo vienu vai vairākas izmantošanas un tām piekrītošās platības.

Ieviešot šādu risinājumu, tiek nodrošināts labas pārvaldības princips — ziņas, kas pieejamas informācijas sistēmās, tiek izmantotas, neiesaistot īpašnieku.

Samazinās administratīvais process, tiek ietaupīts administratīvais resurss pašvaldībās, noteikšanas process ir ātrāks, un tiek nodrošināta vienota pieeja zemes izmantošanas noteikšanai vērtēšanas vajadzībām visā valstī.

Šis risinājums paredz, ka lēmumi par zemes izmantošanu konkrētai zemes vienībai joprojām tiek pieņemti pašvaldībās. Ņemot vērā, ka teritorijas izmantošanas noteikšanas procesā otrajā variantā iesaistīts liels darbinieku skaits, pastāv risks, ka netiek nodrošināta vienota pieeja visā ekspertu variants visos gadījumos. Nomas informācijas uzkrāšana 1. Savukārt VZD no VID datu apmaiņas ietvaros saņem informāciju uzkrāšanai nekustamā īpašuma tirgus datubāzē turpmākai izmantošanai kadastrālajā vērtēšanā.

Informāciju par ieņēmumiem no nekustamā īpašuma iznomāšanas VID iegūtu no nodokļu maksātāju deklarācijām.

ekspertu variants

Normatīvie akti jau pašreiz nosaka pārskata sniegšanu ekspertu variants ieņēmumiem, bet informācija par ieņēmumiem no nekustamā īpašuma iznomāšanas nav izdalīta kā atsevišķa pozīcija. Strukturēta informācija nepieciešama arī VID kontroles funkciju veikšanai. Šis būtu vispiemērotākais variants kadastrālās vērtēšanas vajadzībām. Tomēr tā ieviešana, iespējams, būtu nesamērīga, tā iespējama paralēli atbalstāmajam variantam tikai pēc tam, kad atbildīgās institūcijas būs izvērtējušas administratīvo slogu, kas papildus tiks radīts komersantiem.

ekspertu variants

Zemesgrāmata nodrošina ekspertu variants nomas maksas reģistrāciju un informācijas nodošanu VZD datu apmaiņas ietvaros uzkrāšanai tirgus datubāzē. Risinājuma trūkums — nomas maksu reģistrē vienreiz, reģistrējot tiesības, bet nomas maksa ir strādāt mājās, izmantojot internetu, bez investīciju pārskatīšanas lielums.

Tāpat ieņēmumu kapitalizācijas metodes izmantošanai nepieciešama informācija par objekta apsaimniekošanas izdevumiem, bet reģistrēt zemesgrāmatā šādu informāciju nav lietderīgi. Datu uzkrāšanai VZD izveido un uztur moduli, kurā monitoringa dalībnieki reģistrē to rīcībā esošo informāciju. Īstermiņa binārās iespējas stiprā puse ir tā, ka nomas ekspertu variants apzināšanā iesaistīti profesionāļi — tiek iegūta kvalitatīvāka informācija, kā arī tas, ka monitoringa veikšanai ekspertu variants nepieciešams būtisks resursu ieguldījums.

Strukturētā informācija par ekspertu variants maksām būtu pieejama visiem monitoringā iesaistītajiem dalībniekiem. Procedūra paredz, ka pirms vērtību bāzes apstiprināšanas VZD publicē savā ekspertu variants paplašinātu informāciju par vērtību pamatotību katrā vērtību zonā un prognozētās vērtības visiem īpašumiem. Sabiedrība iedzīvotāji noteiktā laika periodā izvērtē vērtību bāzi kopumā, savu īpašumu prognozētās kadastrālās vērtības un rakstiski izsaka argumentētus priekšlikumus.

VZD iepazīstina katru pašvaldību ar izstrādāto projektu, izmaiņu pamatojumu un ietekmi uz vērtību kopsummām. VZD un pašvaldību pārstāvji izvērtē saņemto iedzīvotāju priekšlikumu pamatotību.

 • Kā jūs varat nopelnīt savu pirmo naudu
 • Draon opton bināro opciju apskats
 • Vai ir iespējams nopelnīt miljonu bināros opcijās
 • Populārs video kanāls

VZD pēc konsultācijām ar ekspertu variants pieņem gala lēmumu par nepieciešamajām vērtību bāzes korekcijām un sagatavo apkopojumu, ko iekļauj vērtību bāzes pavadošajā pārskatā par vērā ņemtajiem un neņemtajiem priekšlikumiem un veiktajām korekcijām. Tiek izveidota profesionālu ekspertu komisija sertificēti vērtētāji, pašvaldību un VZD pārstāvjilai izvērtētu VZD sagatavoto vērtību bāzes projektu, kā ekspertu variants iedzīvotāju un pašvaldību viedokļus.

Tāpat kā 1. VZD iepazīstina ekspertu komisiju ar izstrādāto vērtību bāzes projektu, izmaiņu pamatojumu un ietekmi uz vērtību kopsummām. Ekspertu komisija izvērtē projektu, kā arī iedzīvotāju priekšlikumu pamatotību.

VZD pēc konsultācijām ar ekspertiem pieņem gala lēmumu par nepieciešamajām vērtību bāzes korekcijām un sagatavo apkopojumu, ko iekļauj vērtību bāzes pavadošajā pārskatā par vērā ņemtajiem un neņemtajiem priekšlikumiem un veiktajām korekcijām.

Risinājuma lielākais ieguvums ir tas, ka palielinās sabiedrības uzticēšanās noteiktajām vērtībām, jo tiek izveidota institūcija, kas nodrošina VZD darba izvērtēšanu pēc būtības. Trūkums ir tas, ka ekspertu komisijai īsā laikposmā jāizskata ļoti apjomīga informācija — nepieciešami cilvēku un laika resursi, kā arī ekspertu, kas pārzina masveida vērtēšanu, ir salīdzinoši maz. Atšķirībā no 1.

Par iesniegumu analīzes rezultātā veiktajām vērtību bāzes korekcijām VZD sagatavo apkopojumu, ko iekļauj vērtību bāzes pavadošajā pārskatā. Nodokļu maksātājiem tiek radīta iespēja izteikt viedokli vērtību bāzes izstrādes procesā, bet netiek izveidota institūcija, kas nodrošina VZD darba izvērtēšanu pēc būtības.

Koncepcijā atbalstīto risinājumu ietekme uz valsts un pašvaldību budžetu Finansējums turpmākajos gados tūkst.