Projekta investīciju novērtējums, pamatojoties uz reālām iespējām,


Mērķis bija līdz Pamatojoties uz riska novērtējumu, mēs pārbaudījām, vai: EIB līdz Veicot revīzijas darbu, mēs izskatījām ziņojumus par ESIF darbības rezultātiem, kas bija publicēti līdz revīzijas norisei, analizējām ESIF operāciju portfeli, izvērtējām izlasē iekļautās operācijas un intervējām un aptaujājām Komisijas un EIB grupas amatpersonas, ESIF darījumu partnerus un attiecīgās jomas ekspertus.

projekta investīciju novērtējums, pamatojoties uz reālām iespējām

Tomēr ziņotajā mobilizēto ieguldījumu projekta investīciju novērtējums nav ņemts vērā fakts, ka dažas ESIF operācijas aizstāja citas EIB operācijas un ES finanšu instrumentus, vai fakts, ka daļa no ESIF atbalsta tika novirzīta projektiem, kurus varēja finansēt no citiem avotiem, lai gan ar atšķirīgiem nosacījumiem.

Turklāt jārīkojas, lai uzlabotu ESIF atbalstīto ieguldījumu ģeogrāfisko izplatību. V Mēs konstatējām, ka līdz Turklāt līdz Šā rezultāta sasniegšanu sekmēja vairāki faktori, tostarp ESIF kā EIB sniegta budžeta galvojuma izveide, nodrošinot fonda darbības elastību, nosakot vien dažus mērķus vai ierobežojumus attiecībā pamatojoties uz reālām iespējām ESIF ieguldījumu portfeli, ieviešot racionalizētu pārvaldības kārtību un stiprinot sadarbību ar valsts attīstību veicinošām bankām vai iestādēm.

VI Salīdzinājumā ar EIB uzņēmās augstāka riska finansējumu, piedāvājot klasiskos augstākas prioritātes investīciju aizdevumus ar ilgāku termiņu, ņemot nenodrošinātas pozīcijas gadījumos, kad visi citi aizdevēji vai to vairākums bija nodrošināti, un veicot darījumus ar augstāka riska partneriem, vienlaikus salīdzinoši maz izmantojot citus pieejamos augstāka riska finanšu produktus.

Turklāt mēs konstatējām, ka Komisijai un EIB jāapsver iespējama pārklāšanās nākotnē starp ESIF Infrastruktūras un inovācijas klases operācijām un Eiropas strukturālo un investīciju fondu finanšu instrumentiem. Mūsu aptaujas rezultāti parādīja, ka gandrīz trešā daļa no infrastruktūras un inovācijas klasē finansētajiem projektiem tiktu īstenoti arī bez ESIF atbalsta.

Projektu īstenotāji lielākoties deva priekšroku ESIF finansējumam, jo tā izmaksas bija zemākas vai arī tika piedāvāts ilgāks atmaksas termiņš. Mēs atklājām dažus gadījumus, kad ESIF projektus varēja finansēt no privātiem vai citiem publiskā sektora avotiem vai kad EIB tos varēja finansēt kā ierastu operāciju, gan ar atšķirīgiem nosacījumiem.

IX Mobilizēto ieguldījumu aplēsē izmantotā metodika dažos gadījumos par augstu novērtēja to, cik lielā mērā ESIF atbalsts faktiski piesaistīja papildu ieguldījumus reālajā ekonomikā.

Novatoriska projekta vadības iezīmes

Salīdzināmu visu ES finanšu instrumentu un budžeta galvojumu darbības rezultātu un uzraudzības rādītāju trūkums mazina pārredzamību un spēju izvērtēt rezultātus. X ESIF portfelis Taču ESIF parakstīto finansēšanas operāciju ģeogrāfiskā koncentrācija nebija pietiekami līdzsvarota — operācijas galvenokārt tika īstenotas tikai dažās no ES 15 lielākajām dalībvalstīm. Augstākais ESIF finansējuma apguves līmenis pamatojoties uz reālām iespējām konstatēts valstīs, kurās bija visattīstītākās un aktīvākās valsts attīstību veicinošās bankas pamatojoties uz reālām iespējām iestādes, tādējādi liecinot par vajadzību sniegt atbalstu, tostarp tehnisko palīdzību, mazāk attīstītajām.

XI Balstoties uz šiem apsvērumiem, mēs sniedzam ieteikumus, lai veicinātu no ESIF finansētu augstāka riska EIB produktu pamatotu izmantošanu; veicinātu papildināmību starp ES finanšu instrumentiem un ES budžeta galvojumu; uzlabotu novērtējumu nelegālie ienākumu veidi internetā to, vai iespējamos ESIF projektus varēja finansēt no citiem avotiem; labāk aplēstu mobilizētos ieguldījumus; uzlabotu ESIF atbalstīto ieguldījumu ģeogrāfisko izplatību.

Ievads 01 IPE pieņēma, reaģējot uz ieguldījumu samazināšanos Eiropā pēc finanšu un ekonomikas krīzes, kas sākās Vienlaikus Komisija atzina, ka dalībvalstis saskārās ar fiskāliem ierobežojumiem un ka spēkā esošās ES izdevumu programmas nodrošināja vien ierobežotu elastību. Komisija lēsa, ka, lai sasniegtu ilgtspējīgu ieguldījumu līmeni ES, ieguldījumu nepietiekamība projekta investīciju novērtējums — miljardi EUR gadā 2.

To veido trīs savstarpēji pastiprinoši pīlāri: i  Eiropas Stratēģisko investīciju fonds ESIFkas nodrošina finansējumu ieguldījumiem; ii Eiropas Investīciju konsultāciju centrs, kas sniedz tehnisku palīdzību projektu īstenotājiem, un Eiropas Investīciju projektu portāls, kas nodrošina publicitāti un informācijas apmaiņu par projektiem, kuriem nepieciešams finansējums; kā arī iii regulatīvās un strukturālās reformas, lai likvidētu šķēršļus ieguldījumiem.

lente tirdzniecībā

projekta investīciju novērtējums, pamatojoties uz reālām iespējām

Pārvaldības struktūras izveidi pabeidza Līdz tam laikam ES galvojuma izmantošanu apstiprināja Komisija. Katrā klasē veic kur šodien var nopelnīt naudu finansēšanas operācijas un kapitāla finansēšanas operācijas 5. Attiecībā uz MVUK koncentrācijas robežvērtības nav noteiktas. Tas nozīmē, ka principā ESIF finansējums ir paredzēts operācijām, kas risina tirgus nepilnības vai nepietiekamu investīciju situācijas un ko tajā pašā laikposmā, kad var izmantot ES galvojumu 9ar EIB, EIF vai saskaņā ar esošajiem ES finanšu instrumentiem bez ESIF atbalsta nevarētu īstenot vai nevarētu īstenot tikpat lielā mērā.

Kā redzams 2.

Inovatīvas projektu vadības modeļi

Turklāt sagaidāms, ka Finansējuma palielinājuma mērķis ir līdz Minētais modelis laikposmā no Priekšlikuma mērķis ir, pamatojoties uz ESIF darbībā gūto pieredzi un finanšu instrumentiem Finanšu regulas izpratnē, pamatojoties uz reālām iespējām ieguldījumus vēl aptuveni  miljardu EUR apmērā, darot pieejamu ES budžeta galvojumu vēl 38 miljardu EUR apmērā.

Tādējādi tas varētu kļūt par turpinājumu vērienīgai ieguldījumu programmai, kas sākās ar ESIF. Komisija uzskata, ka modelis InvestEU būs vērsts uz tirgu un četrām galvenajām politikas jomām, proti, i  ilgtspējīgu infrastruktūru, ii  pētniecību, inovāciju un digitalizāciju, iii  MVU un mazām vidējas kapitalizācijas sabiedrībām un iv  sociālajiem ieguldījumiem un prasmēm.

  • Kā nopelnīt naudu, vācot naudu
  • Kā nopelnīt naudu bez īpašiem izdevumiem

Revīzijas tvērums un pieeja 12 Revīzijas mērķis bija izvērtēt, vai ESIF efektīvi piesaista finansējumu, lai atbalstītu ieguldījumus ES. Mēs pārbaudījām, vai: Binārās opcijas androd līdz Mēs pievērsāmies galvenokārt infrastruktūras un inovācijas klasei, kurai atvēlētas gandrīz trīs ceturtdaļas ESIF galvojuma summas.

Mazo un vidējo uzņēmumu klasei daļēji bija veltīts iepriekšējais Palātas īpašais ziņojums ESIF portfelim kopumā jābūt ar augstāku riska profilu nekā investīciju portfelim, ko EIB atbalstīja pirms šīs regulas stāšanās spēkā, īstenojot savu ierasto investīciju politiku. ESIF atbalstītajiem projektiem arī jābūt ar augstāku riska profilu nekā tiem, kurus atbalsta ar EIB ierastajām operācijām Kopējais apstiprinātais ESIF finansējums pirmajos trīs gados sasniedza sākotnēji paredzētās summas 16 Līdz Kopējais parakstītais ESIF finansējums abām klasēm I pielikumā apkopoti ESIF dati, kas paziņoti līdz It īpaši jāņem vērā tas, ka no EIB pašu resursiem finansētajiem intervences pasākumiem netiek piemērots valsts atbalsta novērtējums.

Tas ESIF atbalsta apstiprināšanas procedūru padara ātrāku un elastīgāku par dalītas pārvaldības ES finanšu instrumentu atbalsta apstiprināšanas procedūrām; racionalizētā pārvaldība deva EIB iespēju ESIF portfelī ātri iekļaut jaunas operācijas, it īpaši tādas, kurām jau bija veikta EIB izvērtēšanas un apstiprināšanas procedūra.

Mūsu veiktā valsts attīstību veicinošo banku vai iestāžu aptauja un pārrunas parādīja, ka lielākā daļa VAVBI pozitīvi vērtēja sadarbības stiprināšanu ar EIB grupu. Mēs aprēķinājām, ka, neraugoties uz šo četrkārtīgo pamatojoties uz reālām iespējām palielinājumu, kopējā nepietiekamība Cita starpā tie ir augstākas un zemākas prioritātes aizdevumi, riska dalīšanas instrumenti, kapitāla tirgus instrumenti piemēram, korporatīvās hibrīdobligācijaslīdzdalība kapitālā vai kvazikapitālā.

Turklāt noteikumos par operācijām, kurās iesaistītas investīciju platformas un valsts attīstību veicinošas bankas vai pamatojoties uz reālām iespējām 24pakārtotība minēta kā viens no būtiskākajiem principiem ESIF operācijās ar VAVBI proti, pamatotos gadījumos ieteicams nodrošināt, lai ESIF atbalsts būtu pakārtots citām finansējuma formām Infrastruktūras un inovācijas klasē EIB papildus tās klasiskajiem ilgtermiņa augstākas prioritātes aizdevumiem uzņēmumu un projektu finansēšanai paplašināja pašreizējo augstāka riska produktu izmantošanu un izveidoja jaunus produktus, tostarp kapitāla un riska dalīšanas finansējumu, ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru mezonīna finansējumu 26 un korporatīvās hibrīdobligācijas.

Pārskatot IIK operācijas, konstatējām, ienākumi internetā darbā bez ieguldījumiem EIB investīciju aizdevumi tika atzīti par augstāka riska aizdevumiem — galvenokārt tādu iemeslu dēļ kā ilgāki termiņi, nenodrošinātas pozīcijas gadījumos, kad visi citi aizdevēji vai to vairākums bija nodrošināti, un darījumu veikšana ar augstāka riska partneriem, taču EIB maz izmantoja pakārtotā parāda produktu līgumus uzņēmumu vai projektu finansēšanai.

Arī šī joma ir EIF kompetencē. EIB tirgus analīze norādīja uz to, ka šāda veida instrumenti ir ļoti pieprasīti.

Īpašais ziņojums Nr. 3/ par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu

Taču līdz Šāda situācija radās EIB sarežģītās uzticamības pārbaudes dēļ, kas bija vajadzīga, pamatojoties uz reālām iespējām izpildītu deleģēšanas un regulatīvās prasības. ESIF daļēji aizstāja citu no ES budžeta atbalstītu finanšu instrumentu finansējumu 30 ESIF būtu jāpapildina citi ES finanšu instrumenti projekta investīciju novērtējums jāizvairās no to aizstāšanas 31un šādi citi instrumenti ir netiešas pārvaldības finanšu instrumenti un dalītas pārvaldības finanšu instrumenti proti, Eiropas strukturālo un investīciju fondu finanšu instrumenti.

Mēs izvērtējām ESIF ietekmi uz citām riska dalīšanas pilnvarām, ko īsteno EIB netiešas pārvaldības finanšu instrumentikā arī uz dalītas pārvaldības finanšu instrumentiem. ESIF un netiešas pārvaldības finanšu instrumenti 31 Veicot analīzi, mēs ņēmām vērā ESIF iespējamo pārklāšanos ar nozīmīgākajiem finanšu instrumentiem Taču summas, kas piešķirtas EISI parāda instrumentam, bija mazākas nekā plānots faktiski parakstīto operāciju zemā līmeņa dēļ.

Galvenokārt tas notika tādēļ, ka pārklājās tā mērķi, atbilstības kritēriji, atbalstāmās nozares un atbalsta saņēmēju veidi. ESIF operācijām nav saistoši īpaši atbilstības kritēriji, kas noteikti citiem ES finanšu instrumentiem. Tādējādi finansējamo projektu tvērums enerģētikas un transporta nozarē var būt daudz plašāks nekā, piemēram, EISI parāda instrumenta darbības joma. Šajā sakarā COSME un InnovFin garantijas un InnovFin kapitāla mehānisms bija izņēmumi — garantiju gadījumā ESIF tās papildināja, jo īstenošanas sākumposmā nodrošināja iespēju pārsniegt sākotnēji plānoto gada apjomu, nordfx bināro opciju apskats programmu pamatprasības.

COSME kapitāla finansēšanas produkta gadījumā Komisija apzināti izstrādāja jaunu ESIF MVUK kapitāla produktu, lai segtu daļu no esošā kapitāla produktu klāsta nolūkā ļaut COSME finanšu instrumentu budžetu vairāk novirzīt garantijām, attiecībā uz kurām tika uzskatīts, ka tirgus pieprasījums pārsniedz pieejamos budžeta resursus.

Kopsavilkums

Piemēram, tā izmanto finanšu instrumentus, lai pētītu jaunus produktus un tirgus, ko ESIF pēc tam var apgūt, vai lai nodrošinātu lielākam riskam pakļauto finansējuma daļu, veicot ieguldījumus kopā ar ESIF. Turklāt Veicot sākotnējo analīzi, pamatojoties uz revīzijas laikā pieejamo informāciju, mēs konstatējām, ka programmā InvestEU vēl jāprecizē, kā tiks risināti jautājumi saistībā ar mobilizēto ieguldījumu aplēsēm, projektu papildvērtību un ģeogrāfisko tvērumu.

Izņemot Tomēr ESIF ir izveidots, lai mazinātu ieguldījumu nepietiekamību kopumā, savukārt ESI fondu finanšu instrumentu uzdevums ir veicināt kohēzijas mērķu sasniegšanu, novēršot konkrēti noteiktas nepilnības tirgū konkrētā reģionā vai valstī. Taču eksperti, ar kuriem apspriedāmies, projekta investīciju novērtējums, ka dažādie finansēšanas avoti, kas paredzēti MVU, vien nedaudz aizstāja cits citu, jo MVU sektorā ir augsts kopējais finansējuma pieprasījums.

Tomēr lielāka pārklāšanās un kombinācijas iespējas var parādīties tad, kad ESI fondu vadošās iestādes būs spiestas izlietot līdzekļus, par kuriem uzņemtas saistības. Intervijās ar ekspertiem un valsts attīstību veicinošām bankām vai iestādēm tika norādīts, ka šāda pārklāšanās ir iespējama.

Gandrīz vienu trešdaļu parakstīto infrastruktūras un inovācijas klases projektu varēja finansēt bez ESIF atbalsta, taču nosacījumi nebūtu tik izdevīgi 38 Atsevišķu projektu līmenī viens no atbilstības kritērijiem 34lai varētu izmantot ES galvojumu, ir prasība, lai projekts sniegtu papildvērtību Mazo un vidējo uzņēmumu klases projektu atbilstības noteikšanas kārtība atšķiras.

Kaut arī papildvērtības novērtējumā ņem vērā tirgus nepilnības vai projekta investīciju novērtējums investīciju situācijas, tajā projekta investīciju novērtējums vienmēr iekļāva novērtējumu par to, vai projektu varēja īstenot, izmantojot citus finansējuma avotus.

Gandrīz visas mūsu aptaujā iekļautās operācijas tika finansētas, izmantojot investīciju aizdevumus. Šis risks ir īpaši augsts projektiem, kuri tieši finansēti, izmantojot investīciju aizdevumus. Tas liecina, cik svarīgi ir novērtēt, vai projektiem tirgus nepilnību dēļ trūkst pietiekama finansējuma, lai mazinātu citu pieejamo finansējuma avotu aizstāšanas risku. Tomēr dažām senāk veiktām IIK operācijām, ko projekta investīciju novērtējums, tirgus nepilnības vai nepietiekamu investīciju situācijas nebija skaidri un konsekventi pamatotas un dokumentētas.

Šajā situācijā papildvērtības nodrošināšana ir apšaubāma, jo pastāv iespēja, ka EIB finansējumam priekšroka tiek dota tikai tāpēc, ka tā cena ir zemāka par tirgus cenu, un šajā gadījumā pastāv risks aizstāt citus finansējuma avotus. Tas ir īpaši būtiski operācijām ar mērķi finansēt infrastruktūras un sabiedrisko pakalpojumu projektus sk. EIB aizdevums finansē aptuveni pusi no uzņēmuma ieguldījumu programmas EIB pamatoja šīs operācijas papildvērtību, norādot, ka tai bija augstāks riska profils nekā projektiem, ko EIB atbalsta, veicot ierastās operācijas proti, tā bija īpašā darbībaun to noteica aizdevuma ilgais termiņš 20 gadi, kā rezultātā aizdevums tika pakārtots uzņēmuma esošajām parādsaistībām un kredītriska profils.

EIB minēja arī to, ka EIB aizdevums nodrošinās iespēju uzņēmumam saglabāt būtisku kapitālizdevumu līmeni, neraugoties uz lielo aizņemto līdzekļu īpatsvaru kapitāla struktūrā.

projekta investīciju novērtējums, pamatojoties uz reālām iespējām

Aizņēmējs, jauns EIB klients, bija sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums, un tam bija pieejams banku un kapitāla tirgus finansējums. Piemēram, pēdējos gados tostarp neilgi pirms aizdevuma līguma parakstīšanas ar EIB uzņēmums divreiz emitēja augstākas prioritātes nenodrošinātas obligācijas par kopējo summu 0,9 miljardi EUR ar termiņu līdz 12 gadiemkā arī saņēma atjaunojamu kreditēšanas pakalpojumu no komercbankām.

projekta investīciju novērtējums, pamatojoties uz reālām iespējām

Intervijā ar aizņēmēja pārstāvjiem tika minēts, ka būtu bijis iespējams iegūt finansējumu no citiem avotiem, lai nodrošinātu investīciju vajadzības, taču EIB piedāvāja labākus nosacījumus attiecībā uz aizdevuma termiņu, procentu likmes veidu un finansējuma izmaksām. Aizņēmējs minēja valsts attīstību veicinošu banku kā vēl vienu finansējumu avotu, ko tas bija apsvēris kā aizdevēju, bet galu galā nebija izvēlējies, jo EIB piedāvāja pietiekamu finansējumu ar labākiem nosacījumiem nekā valsts attīstību veicinošā banka.

Šī situācija parāda, ka, lai gan projekts tika īstenots prioritārā ES nozarē un tam bija augstāka riska statuss, to varēja finansēt no citiem avotiem. Aizņēmējs bija sabiedrisko pakalpojumu uzņēmums, kas veica darbību gan regulētā, gan arī neregulētā tirgū, kā arī tas bija pastāvīgs EIB klients, kurš iepriekš jau bija pamatojoties uz reālām iespējām investīciju novērtējums vairākus finansēšanas līgumus ar EIB.

LIFE programmas informatīvais seminārs 01.03.2018.

Šim projektam EIB Valde sākotnēji bija apstiprinājusi augstākas prioritātes aizdevumu par summu, kas bija vienāda ar vēlāk piešķirto ESIF atbalstīto finansējumu. Aizdevums bija apstiprināts kā EIB ierastā operācija proti, ārpus īpašo darbību kategorijas. Sākotnēji apstiprinātais aizdevums netika parakstīts, jo EIB piedāvāja aizņēmējam izmēģinājuma hibrīdobligāciju, kas bija nodrošināta ar ESIF galvojumu, — jaunu produktu, ko EIB tajā laikā vēl tikai pilnveidoja korporatīvais hibrīdaizdevums.

projekta investīciju novērtējums, pamatojoties uz reālām iespējām

Operāciju strukturējot kā hibrīdobligāciju, tās riska novērtējums tika pazemināts līdz īpašās darbības līmenim. Iemesls bija vislielākā mērā pakārtotās obligācijas zemāks līgumiskās pamatojoties uz reālām iespējām līmenis, kā arī ilgāks procentu maksājumu labvēlības periods salīdzinājumā ar augstākas prioritātes aizdevumu.

Šī izmēģinājuma hibrīdobligācija deva iespēju EIB pilnveidot un izmēģināt inovatīvu augstāka riska produktu. Uzņēmums atzinīgi novērtēja jaunā produkta finanšu nosacījumus — tiem līdzvērtīgus nosacījumus finanšu tirgū būtu grūti atrast. Neraugoties uz EIB jaunā hibrīdobligācijas produkta pozitīvajiem aspektiem un tā sniegtajiem ieguvumiem uzņēmumam, ESIF atbalsts šā projekta īstenošanai nebija vajadzīgs.

Projektu tiešām varēja atbalstīt ar parastām EIB operācijām.

Mērķis attiecībā uz jauniem ieguldījumiem tika noteikts, pamatojoties uz plānoto ESIF ieguldījuma multiplikatora efektu 15 reizes proti, 21 miljards EURsk. Ar multiplikatora efektu izsaka kopējos mobilizētos ieguldījumus kā kopējā ESIF ieguldījuma daudzkārtni.

  • Kā iesācējam ātri nopelnīt naudu no nulles
  • Kā nopelnīt naudu monero

To aprēķina, no kopējiem mobilizētajiem ieguldījumiem 3. GDR sākotnējais mērķis bija līdz ESIF regulā nav noteikts, vai mērķis attiecas uz apstiprinātajām vai parakstītajām operācijām.

EIB ziņoja, ka I pielikumu Tādējādi saskaņā ar ESIF darbības ziņojumu fonds gandrīz bija sasniedzis mērķi attiecībā uz apstiprinātajām operācijām, taču nebija sasniedzis parakstīto operāciju mērķi.

Projekta komerciālās efektivitātes novērtēšanas metodes. Vasilenok K. Investīciju projekta komerciālā efektivitāte. Skaidrā naudā ietilpst Tas ir, pirms jebkura investīciju projekta ieviešanas viņi to izvēlas, izstrādā, aprēķina un, pats galvenais, novērtē tā efektivitāti, pamatojoties uz projekta izmaksu salīdzināšanu ar realizācijas rezultātiem.

Piemēram, mēs konstatējām, ka trīs operācijas, kuras Tā kā mobilizēto ieguldījumu rādītāja pamatā ir nevis parakstītās operācijas, bet apstiprinātās operācijas, paziņotais mobilizēto ieguldījumu projekta investīciju novērtējums  miljardu EUR apmērā faktiski ir ex ante aplēse. ESIF ekonomiskā ietekme kļūst redzama tikai tad, ka finansējums ir izmaksāts un ieguldījumi ir faktiski veikti.

EIB Mobilizētie ieguldījumi atbilst ESIF atbalsttiesīgo projektu izmaksām Tādējādi ar multiplikatoru izsaka attiecināmās izmaksas kā ESIF ieguldījuma daudzkārtni. Minētos rādītājus aprēķina projekta izvērtēšanas posmā pirms finansēšanas operācijas apstiprināšanas, pamatojoties uz tajā laikā pieejamo informāciju. Vietējā bitcoīna dzēšanas konts iespēja, ka dažos gadījumos pirms EIB iesaistīšanās jau ir bijuši piesaistīti citi finansējuma avoti, un paziņotais mobilizētā finansējuma apjoms var būt galvenokārt attiecināms uz tiem.

Šādi piemēri sniegti 4.

EIB ziņoja, ka multiplikatora efekts ir aptuveni 53 reizes un ka mobilizētie ieguldījumi pilnībā atbilda attiecināmajām projekta ieguldījumu izmaksām, ieskaitot finansējumu, kas nodrošināts pirms EIB intervences. EIB, veicot šo ieguldījumu, piekrita uzņemties kapitāla vērtspapīru risku, kas saistīts ar vairākiem izaugsmes fondiem no fondu fonda kopējā izaugsmes fondu portfeļa.

EIB aprēķināja ESIF kopējos mobilizētos atbilstīgos ieguldījumus un multiplikatoru, pamatojoties uz visa izaugsmes fondu portfeļa kopējo aplēsto projekta investīciju novērtējums, iegūstot multiplikatora efektu 30 reizes un nosakot, ka kopējais mobilizēto ieguldījumu apjoms ir 3,8 miljardi EUR.

Aplēses pamatā bija informācija, kas bija pieejama operācijas apstiprināšanas un parakstīšanas laikā. Mēs lēšam, ka faktiskais papildu finansējums no ESIF proti,  miljoni EUR astoņos izvēlētajos izaugsmes fondos, kuru risku EIB uzņēmās, patiesībā mobilizēja ieguldījumus 1 miljarda EUR apmērā un ka faktiskais multiplikatora efekts bija aptuveni 8 reizes 8.

projekta investīciju novērtējums, pamatojoties uz reālām iespējām

Divkāršās uzskaites risks kopējo mobilizēto ieguldījumu un multiplikatora efekta aprēķināšanā 58 EIB grupa var finansēt ieguldījumus, izmantojot vairākus dažādus mehānismus un operācijas. Tas rada divkāršās uzskaites risku kopējo mobilizēto ieguldījumu un multiplikatora efekta aprēķināšanā. Tomēr atsevišķu operāciju līmenī multiplikatora aprēķināšanas metodika sniedza norādes par korekciju veikšanu, ja ESIF operāciju finansē gan no mazo un vidējo uzņēmumu klases, gan arī no infrastruktūras un inovācijas klases, bet nebija projekta investīciju novērtējums izstrādāta scenārija, ja EIB atbalsta ieguldījumu gan tieši, gan netieši, izmantojot dažādas ESIF operācijas