Kāda ir līguma iespēja


Līgums pirms parakstīšanas jāizlasa Pirms līguma parakstīšanas jāiepazīstas ar tā saturu un jālūdz komersantam izskaidrot nesaprotamos noteikumus.

Līgumi un noteikumi

Domājams, ka, arī slēdzot cita veida darījumu dokumentus, līgumus, situācija varētu būt līdzīga. Nevērība pret līguma tekstu, kautrēšanās pajautāt par līgumā ietvertiem neskaidriem jautājumiem, kā finansēt kontu ar iespēju, slēdzot dzīvokļa īres līgumu, tūrisma pakalpojuma līgumu, ļauj ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam līgumā iekļaut patērētājam neizdevīgus un pat netaisnīgus noteikumus.

Paviršība un arī savu tiesību nezināšana reizēm var maksāt dārgi burtiskā nozīmē. Noslēgtie līgumi ir jāpilda. Līguma glabāšanas termiņš pēc tajā ietverto saistību izpildes Civillikumā nav noteikts.

Līgums pirms parakstīšanas jāizlasa

Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nedrīkst līgumā ietvert netaisnīgus noteikumus. Komersantam patērētājam jādod iespēja iepazīties ar līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Līgumu drīkst parakstīt tikai paraksttiesīgā persona. Nav būtiski, kura puse pirmā paraksta līgumu Civillikumā līgums plašākā nozīmē skaidrots kā ikkatra vairāku personu savstarpēja vienošanās par kādu tiesisku attiecību nodibināšanu, pārgrozīšanu vai izbeigšanu. Šaurākā nozīmē līgums skaidrots kā vairāku personu savstarpējs ar vienošanos pamatots gribas izteikums, kura mērķis ir nodibināt saistību tiesību.

Tās ir tādas tiesības, uz kuru pamata vienai personai jāizdara par labu otrai zināma darbība, kam ir mantiska vērtība. Puses, kuras paraksta līgumu, tiek sauktas par līdzējiem.

kāda ir līguma iespēja lineāro iespēju tirgus

Līgumu par galīgi noslēgtu uzskata tikai tad, kad starp līdzējiem notikusi pilnīga vienošanās par darījuma būtiskām sastāvdaļām ar nolūku savstarpēji saistīties. Civillikumā netiek noteikts, kuram no līdzējiem ir pirmajam jāparaksta līgums, piemēram, mobilo telefonu operatora pārstāvim vai klientam. Līdz ar to nav būtiski, kura puse pirmā uz līguma uzliek savu parakstu.

Turklāt līgums var tikt noslēgts starp klātneesošām personām, piemēram, apmainoties ar vēstulēm, kas izteic piekrišanu līguma saturam. Tādā gadījumā piemērojams Civillikuma Tas nozīmē, ka, slēdzot līgumu, ir jāsaprot, ka gadījumā, ja kāda no pusēm nākotnē neizpildīs noteiktās saistības, pārējām pusēm šīs tiesības tik un tā būs jāturpina pildīt," tā skan viens no juridisko pakalpojumu biroja "RemLegal" juristu sniegtajiem padomiem, kas jāņem vērā pie līguma slēgšanas.

Noslēgtā līguma glabāšanas termiņš pēc tajā ietverto saistību izpildes Civillikumā nav kāda ir līguma iespēja. Tomēr, kā uzsver TM speciālisti, līdzējam ir jāņem vērā, kāda ir līguma iespēja strīda gadījumā par saistību izpildi  rakstisks līgums ir tas dokuments, kas apliecina noslēgto līgumsaistību saturu.

kāda ir līguma iespēja pelnīt naudu tiešsaistē bināro opciju video

Līgumā nedrīkst iekļaut netaisnīgus nosacījumus Normatīvie akti ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam liedz līgumā ietvert netaisnīgus noteikumus. Ja šādi noteikumi līgumā ir ietverti, tie nav spēkā no līguma noslēgšanas brīža un patērētāja tiesības ir pārkāptas. Tomēr, kā norāda Patērētāju tiesību aizsardzības centra PTAC pārstāve Vineta Ore, līgums paliek spēkā, ja tas var pastāvēt arī turpmāk, kad izslēgti netaisnīgie noteikumi.

Vienpusēja atkāpšanās no uztura līguma

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 6. Ja līgumā ietver nosacījums, ka patērētājs atsakās no savām likumīgajām tiesībām, tiek uzskatīts, ka šāds līgums ir netaisnīgs un nav spēkā.

kāda ir līguma iespēja kur un kā jūs varat nopelnīt naudu

Līguma noteikums, kuru līgumslēdzējas puses savstarpēji nav apspriedušas, ir netaisnīgs, ja tas pretēji labticīguma prasībām rada būtisku neatbilstību līgumā noteiktajās līgumslēdzēju pušu tiesībās un pienākumos par sliktu patērētājam, teikts Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

Viens no tādiem ir noteikums, kas ir pretrunā ar līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu. Kā sadzīvisks piemērs minams sekojošs gadījums — līgumā ietverts nosacījums, ka garantijas remonts tiek veikts, ja bojātā prece ir pilnā rūpnīcas komplektējumā un iesaiņojumā.

Gatis Graustiņš juriskonsults Vispārējā gadījumā uztura līguma laušana nebūs iespējama, ja vien tam nav likumā vai pašā līgumā noteikti iemesli lauzt uztura līgumu. Īpašie uztura līguma izbeigšanās iemesli ir noregulēti Civillikuma Nav saprotams, vai Jūs esat uztura ņēmējs vai uztura devējs līgumā, kuru vēlaties izbeigt. Šie iemesli atšķiras un ir atkarīgi no tā, kura līgumslēdzējpuse Jūs esat. Jums vajadzētu par to informēt otru pusi un vienoties par līguma atcelšanu, vēlams — rakstveidā.

Rakstveida līgumā ietvertos neskaidros un neprecīzos līguma nosacījumus domstarpību gadījumā tulko par labu patērētājam. Arī Eiropas Kopienu Tiesa patērētāju atzinusi par vājāko līgumslēdzēju pusi salīdzinājumā ar komersantu.

Patērētājam, piemērojot netaisnīgus līguma noteikumus, ir tiesības kāda ir līguma iespēja PTAC vai arī tiesā.

Ore informē, ka šī gada septembrī PTAC gandrīz simts patērētājiem sniedzis skaidrojumus, konsultācijas un informāciju, tajā skaitā par līgumiem, kuros pārkāptas patērētāju tiesības. Līguma nosacījumi jāizskaidro Komersantam patērētājam jādod iespēja iepazīties ar līgumā ietvertajiem nosacījumiem.

Nav noteikts, ka komersantam ir obligāts pienākums patērētājam iesniegt līguma projekta eksemplāru, piemēram, nosūtot to uz e-pastu. Tomēr tā būtu labā prakse, kas ļautu patērētājam ar vēsu galvu mājās iepazīties ar līguma saturu, izvērtēt to un nepieciešamības gadījumā konsultēties ar speciālistu, piemēram, juristu.

Pašiem pakalpojumu un preču pircējiem jāattiecas atbildīgi pret parakstāmo līgumu un jālūdz komersantam izskaidrot nesaprotamos nosacījumus. Nav jābaidās šādā brīdī vārdos atzīt savu nezināšanu vai teksta nesaprotamību. Ražotājam, pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam ir pienākums izskaidrot patērētājam neskaidros nosacījumus, kā arī jāizvērtē, vai nav vajadzība līguma nosacījumus izteikt precīzāk un kāda ir līguma iespēja.

Patērētājs var lūgt veikt izmaiņas piedāvātajā līgumā pirms parakstīšanas, ja tas ir samērīgi. Apspriežot tikai atsevišķus līguma noteikumus vai to attiecīgos aspektus, netiek uzskatīts, ka apspriesti ir arī pārējie līguma noteikumi. Ja ražotājs, pārdevējs kāda ir līguma iespēja pakalpojuma sniedzējs apgalvo, ka līguma noteikumi ir savstarpēji apspriesti ar patērētāju, viņa pienākums ir to pierādīt, norādīts likumā. Līgumam jābūt korektam Sastādot jebkura veida līgumu, jāņem vērā Dokumentu juridiskā spēka likumā noteiktās prasības, arī MK noteikumi Nr.

Padomi, slēdzot elektronisko sakaru pakalpojumu līgumu

Arī pusei, kas nav līguma autors, parakstot, jāraugās, lai līgums būtu sastādīts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. MK noteikumi Nr. Piemēram, šo noteikumu Jautājot Tieslietu ministrijai, ja līgumā datums atveidots kā " Piemēram, ja kādas tiesības persona varēja izlietot tikai līdz Tieslietu ministrijā skaidro, ka šāda atruna likumā ir ietverta ar mērķi noteikt dokumenta autora atbildību par tā izdotā parakstītā dokumenta saturu un lai pasargātu dokumenta adresātu no ļaunprātīgas dokumenta juridiskā spēka neesamības izmantošanas no dokumenta autora puses.

Plašākus skaidrojumus par rekvizītiem, kas apliecina dokumenta juridisko spēku, var lasīt LV portāla arhīvā, piemēram, "Personiskais paraksts: nav uz mūžu akmenī iecirsts".

kāda ir līguma iespēja opcijas semināra video

Līgumu drīkst parakstīt paraksttiesīgā persona Līgumu drīkst parakstīt tikai tā persona, kura ir tiesīga to darīt. Saskaņā ar Civillikuma