Tirdzniecības noteikumu tirgotājs


Green Energy Solar panels Elektroenerģijas tirdzniecība Tirgotājs pārdod elektroenerģiju Klientam, bet Klients pērk elektroenerģiju atbilstoši Līguma noteikumiem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības tiesības un pienākumus elektroenerģijas tirdzniecībai mājsaimniecībām. Klients un Tirgotājs vienojas, ka šie Noteikumi papildina un paskaidro Līguma īpašos noteikumus.

Elektroenerģijas cenā ir ietverti visi Līguma noslēgšanas dienā spēkā esošie tirdzniecības noteikumu tirgotājs aktos noteiktie nodokļi, tai skaitā Elektroenerģijas nodoklis, un nodevas.

opcija ir jautājums pirkt signālus binārām opcijām

Līdz ar izmaiņām Elektroenerģijas nodokļa likmē vai citu maksājumu, kas saistīti ar elektroenerģijas iegādi, piemērošanā, Pusēm ir tiesības prasīt Līgumā atrunātās elektroenerģijas cenas vai papildu maksājumu identiskas izmaiņas. Puses informē viena otru par savu rekvizītu maiņu, kas nepieciešama Līguma izpildei, nosūtot informāciju uz Līgumā norādīto kontaktpersonu e-pasta adresēm, vai veicot izmaiņas pašapkalpošanās portālā ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no izmaiņu rašanās dienas.

Visa Līgumā paredzētā korespondence paziņojumi, piekrišanas, apstiprinājumi utt. Tirgotājam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus elektroenerģijas tirdzniecības noteikumos, ja grozīti normatīvie akti, kas reglamentē elektroenerģijas tirdzniecību, vai tirdzniecības noteikumu tirgotājs enerģētikas tirgu regulēšanā iesaistīto iestāžu saistoši norādījumi, par to vismaz 30 dienas iepriekš rakstveidā informējot Klientu.

tirdzniecības stratēģijas bināro opciju tirdzniecībai precīzas bināro opciju diagrammas

Vairāk informācijas par papildpakalpojumiem. Elektroenerģijas apjoma aprēķināšana un apmaksas kārtība Rēķins tiek sastādīts, pamatojoties uz Uzskaites tirdzniecības noteikumu tirgotājs bināras iespējas nekā iesācējs tirdzniecībai elektroenerģijas apjomu, kura uzskaiti veic Līgumā norādītais sadales sistēmas operators turpmāk - SOun uz Līgumā noteikto Elektroenerģijas cenu.

Rēķins tiek nosūtīts Klientam no Tirgotāja e-pasta uz Līgumā norādīto Klienta norēķina kontaktpersonas e-pastu 15 piecpadsmit dienu laikā pēc norēķina perioda beigām.

Ja objektā skaitītāju rādījumi netiek iegūti ar distances saziņas līdzekļiem, Klients fiksē un veic patēriņa datu nodošanu no katra mēneša Ja Klients nav savlaicīgi ziņojis komercuzskaites mēraparāta rādījumus, SO veic patēriņa aprēķinu pēc Klienta vēsturiskā vidējā mēneša patēriņa vai kontrolapgaitā iegūtā skaitītāja rādījuma.

Klients deleģē Tirgotāju norēķināties par Klienta saņemtajiem sistēmas pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponentēm. Tirgotājs iekļaus šo pakalpojumu maksu rēķinā atbilstoši SO sniegtajai informācijai. Klientam ir pienākums samaksāt par elektroenerģiju rēķinā norādītajā termiņā. Rēķins uzskatāms par apmaksātu dienā, kad maksājums ir ieskaitīts Tirgotāja norādītajā norēķinu kontā.

Ja maksājuma termiņš ir bankas brīvdiena, tad pēdējā samaksas diena ir nākamā darba diena.

Uzdot jautājumu

Ja Klients veic avansa maksājumu, Tirgotājs novirza avansa maksājumu turpmāko Līgumā paredzēto maksājumu segšanai. Klientam ir tiesības pieprasīt avansa maksājuma atmaksu, ko Tirgotājs veic piecu darba dienu laikā no Klienta rakstveida pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja Klients tirdzniecības noteikumu tirgotājs pilnībā vai daļēji Tirgotāja iesniegtajam rēķinam, Klients rakstveidā par to informē Tirgotāju, norādot iebildumus vēlamais pretenzijas iesniegšanas termiņš — līdz nākamā mēneša rēķina saņemšanai.

Klienta paziņojuma iesniegšana Tirgotājam neatbrīvo Klientu no rēķina savlaicīgas apmaksas pienākuma.

  1. Oficiālā publikācija pieejama laikraksta "Latvijas Vēstnesis" drukas versijā.
  2. Ja esat nolēmis sākt savu biznesu — tirdzniecību internetā, tad vispirms Jums jāizvēlas uzņēmējdarbības forma, piemēram, saimnieciskās darbības veicējs, individuālais komersants vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību.
  3. Rīgā

Tirgotājs 10 desmit dienu laikā no Klienta paziņojuma saņemšanas izskata to, veic rēķinā norādītās maksājuma summas atbilstības pārbaudi un informē Klientu par savas pārbaudes rezultātiem. Ja Tirgotāja veiktās pārbaudes rezultātā tiek konstatēts, ka tirdzniecības noteikumu tirgotājs norādītā summa ir samazināma, un Klients to jau ir samaksājis, Klienta pārmaksātā summa tiek ieskaitīta nākamo Līguma ietvaros veicamo maksājumu izpildē, vai atgriezta Klientam, ja Klients šādu vēlmi norādījis savā pretenzijā.

Ja Klients nav Līgumā noteiktajā termiņā apmaksājis rēķinu, Tirgotājam ir tiesības piemērot Klientam nokavējuma tirdzniecības noteikumu tirgotājs 0.

EUR-Lex - PC - EN - EUR-Lex

Līguma ietvaros Klienta veiktie maksājumi vispirms tiek novirzīti nokavējuma procentu segšanai, pēc tam pamatparāda dzēšanai.

Ja Klients kavē rēķina apmaksu vairāk nekā 10 desmit dienas, Tirgotājs nosūta Klientam brīdinājumu par elektroapgādes pārtraukšanu.

Ja turpmāko 20 divdesmit dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas Klients nav veicis maksājumu saistības, Tirgotājs var dot rīkojumu SO atslēgt Klientu no elektroapgādes Sistēmas. Pēc tam, kad Klients ir izpildījis visas no Līguma izrietošās parāda saistības ieskaitot Līgumā noteikto nokavējuma procentu samaksu un ziņojis par to Tirgotājam, Tirgotājs vienas darba dienas laikā nosūta paziņojumu SO par atslēgšanas procedūras pārtraukšanu vai elektroenerģijas piegādes atjaunošanu.

Meklēšanas forma

Visas šajā punktā minētās darbības SO veic atbilstoši savām procedūrām. Līguma termiņš, grozījumi un izbeigšana Līgums stājas spēkā dienā, kad Tirgotājs reģistrējis sistēmā abpusēji parakstītu līgumu. Ja līgums ir noslēgts izmantojot distances saziņas līdzekļus, Klientam ir tiesības atkāpties no Līguma 14 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, zvanot uz Tirgotāja kontaktu centra tālrunivai aizpildot Atteikuma tiesību veidlapu un nosūtot to uz elektriba enefit.

Klientam ir tiesības atkāpties no šī Līguma pirms elektroenerģijas piegādes uzsākšanas, par to paziņojot Tirgotājam līdz iepriekšējā mēneša divdesmitajam datumam. Ja klients noslēdzis līgumu par Enefit Fiksētais tarifu plānu, Tirgotājs vismaz 45 četrdesmit piecas tirdzniecības noteikumu tirgotājs pirms elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām uz norādīto e-pastu nosūta Klientam rakstiski sagatavotu piedāvājumu turpmākajam periodam.

Latvijas valsts portāls

Tirgotāja iesniegtais piedāvājums stājas spēkā, ja Klients tam neiebilst piedāvājumā norādītajā termiņā, kurš nav mazāks par 10 desmit dienām. Ja Klients tirdzniecības noteikumu tirgotājs Tirgotāja piedāvājumam un pirms elektroenerģijas tirdzniecības perioda beigām Puses nav vienojušās par citiem noteikumiem, Līguma darbība tiek turpināta atbilstoši Tirgotāja tā brīža Universālā pakalpojuma noteikumiem.

Klients ir atbildīgs par spēkā esošu sistēmas pakalpojumu līgumu ar SO. Gadījumā, ja Klientam nav spēkā vai arī tiek izbeigts Sistēmas pakalpojumu līgums, Līgums tiek uzskatīts par Klienta vienpusēji izbeigtu.

PTAC jaunumi

Lietotājs ir tiesīgs izbeigt elektroenerģijas lietošanu objektā vai izbeigt Līgumu pilnībā, par to informējot Tirgotāju vismaz piecas darba dienas iepriekš un norādot elektroenerģijas lietošanas izbeigšanas laiku. Ja Līgums tiek izbeigts atbilstoši Noteikumu 3. Tirgotājam ir tiesības vienpusēji veikt grozījumus elektroenerģijas tirdzniecības līgumā, kas saistīti ar nepieciešamību aktualizēt klientu apkalpošanas servisu sakarā ar Tirgotāja biznesa attīstību, tai skaitā, ieviešot mūsdienīgus tehnoloģiskus un funkcionālus risinājumus klientu apkalpošanā.

In Uncategorized Kopš 5.

Atbildība par saistību pārkāpumiem Puses atbild par savu Līgumā noteikto saistību un pienākumu pienācīgu izpildi un neizpildi, ieskaitot atbildību par to personu rīcību, kuras attiecīgā Puse piesaista savu tiesību īstenošanai un savu saistību izpildē vai kuru rīcību tā apstiprina.

Puse neatbild par savas no Līguma vai likuma izrietošās saistības vai pienākuma pārkāpumu, ja Puse pieļāvusi šādu saistības pārkāpumu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, par kuru iestāšanos tā ir informējusi klāt pievienojot dokumentus, kas apstiprina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās faktu otru Pusi trīs darba dienu laikā no šādu apstākļu iestāšanās.

Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi

Datu aizsardzība Tirgotājs šī Līguma izpildes nodrošināšanai apstrādā Klienta personas datus tādā apmērā, kāds nepieciešams elektroenerģijas tirdzniecības darījuma noformēšanai līguma noslēgšana un nodrošināšanai sadarbības ar SOtai skaitā, norēķinu veikšanai grāmatvedībā. Ja Klients nepilda savus Līgumā un normatīvajos aktos noteiktos maksājumu pienākumus, Tirgotājam ir tiesības nodot datus par Klientu un saņemtajiem pakalpojumiem parāda piedziņas nolūkos pieaicinātām trešajām personām, kā arī iekļaut šādus datus Tirgotāja klientu kredītvēstures apkopošanas datu bāzē.

Strīdu izšķiršana Strīdus, kas rodas sakarā ar šo Līgumu, risina Pusēm vienojoties.

Tiesības izmantot stacionāros galdus, zem nojumēm iekārtotās tirdzniecības vietas un vietas tirdzniecībai no transportlīdzekļiem pārtikas preču tirgos un jaukta tipa tirgos esošajās atklātajās tirgus teritorijās tiek piešķirtas šādā secībā: Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas iedzīvotājiem, kuri realizē pašu ražoto lauksaimniecības produkciju;

Ja tas nav iespējams, tad Jebkādas domstarpības un strīdus, kas saistītas ar Līgumu vai izriet no tā, izšķir Latvijas Republikas tiesās pēc piekritības. Enefit lietotne Izmanto Enefit lietotnes sniegtās iespējas un ietaupi! Par mums.

nopelnīt naudu mājās tiešsaistē reāla vietne bināro opciju tirdzniecībai