Atpirkšanas iespēja


atpirkšanas iespēja

Atpirkšanas piedāvājumaveidi: 1. Konkurējošais akciju atpirkšanas piedāvājums Ja persona izteica akciju atpirkšanas piedāvājumu, kad ir spēkā cits atpirkšanas piedāvājums 4.

Finansu un kapitāla tirgus komisija padomes lēmums Nr. Noteikt, ka ar šī lēmuma 1. Brazovskis Akciju atpirkšanas noteikumi 1. Vispārīgie jautājumi 1. Piedāvājumu obligāti tālāk tekstā — obligātais piedāvājums izsaka: 1.

Brīvprātīgais un konkurējošais akciju atpirkšanas piedāvājums Persona, kura vēlas iegādāties 10 un vairāk procentus, nosaka cenu un minimālo vai maksimālo akciju skaitu, ko tā piedāvā atpirkt 2. Galīgais akciju atpirkšanas piedāvājums Saskaņā ar obligāto vai brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu cenas aprēķināšanas principiem 3.

atpirkšanas iespēja

Obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums Cena nevar būt zemākā par: Augstāko cenu, par kādu Piedāvātājs pēdējo 12 mēnešu laikā ir ieguvis uzņēmuma akcijas; Akcijas vidējo svērto cenu regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā pēdējo 12 mēnešu laikā Akciju bilances vērtību Akciju atpirkšanas cenas noteikšana 2 Bilances vērtības aprēķināšanas principi: Pēc pēdēja gada akcionāru sapulcē apstiprināta finanšu pārskata datiem Jābūt zvērināta revidenta ziņojumam Konsolidētais un nekonsolidētais gada pārskats Pēc vietējiem un starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem Pēc ceturkšņa bilances datiem, ja akcijas aprēķināta bilances vērtība par 10 un vairāk procentiem ir augstāk nekā pēc atpirkšanas iespēja pārskata datiem Ja obligātais akciju atpirkšanas piedāvājums tiek izteikts sakarā ar lēmumu pieņemšanu par akciju izslēgšanu no atpirkšanas iespēja tirgus, tad netiek ņemts vērā sekojošais kritērijs — augstākā cena, par kādu Piedāvātājs pēdējo 12 mēnešu laikā ir ieguvušas uzņēmuma akcijas.